MENU

Certyfikacja PN EN ISO 22716

Dobra Praktyka Produkcji w branży kosmetycznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji.

W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”, która zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Norma została notyfikowana jako norma zharmonizowana dla Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej.

Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) jest obowiązkowe od 11 lipca 2013 r.

Kosmetyki są szczególnymi produktami, które ze względu na masowość sprzedaży muszą być wytwarzane w sposób możliwie nowoczesny i zautomatyzowany, a równocześnie podlegają indywidualnej i wnikliwej ocenie ze strony klientów. Niezwykle ważne jest budowanie marki i zdobywanie długotrwałego zaufania klientów. Zepsucie opinii przez dopuszczenie do obrotu produktu o niewłaściwej jakości może wiązać się z poważnymi stratami finansowymi.

Ustawa o kosmetykach zobowiązuje producentów kosmetyków do posiadania i udostępnienia organom kontrolnym opisu metody produkcji zgodnej z Dobrą Praktyką Produkcji. Dlatego każda firma produkująca kosmetyki powinna opracować, wdrożyć i utrzymywać odpowiedni do swoich potrzeb i do typu produkcji system jakości wraz z dokumentacją.

Ustanowienie „dobrej praktyki” to określenie powszechnie akceptowanych i obowiązujących zasad regulujących sposób postępowania w danej branży.

Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został opracowany na potrzeby przemysłu kosmetycznego i uwzględnia specyficzne potrzeby branży. Zawiera on organizacyjne i praktyczne porady dotyczące zarządzania zasobami i czynnikami ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi mającymi wpływ na jakość produkcji. Przewodnik jest opracowany w sposób umożliwiający wykorzystanie go w całym przepływie produktów od receptury aż po wysyłkę (uwaga: nie obejmuje działań badawczo-rozwojowych oraz dystrybucji wyrobów gotowych).

Przebieg procesu certyfikacji systemu GMP Kosmetyki

Etap i przygotowawczy

 • Przekazanie Klientowi zapytania ofertowego, będącego podstawą przygotowania oferty
 • Rozmowy wstępne wyjaśniające zasady procesu certyfikacji, uzupełniające ewentualne dane
 • Przygotowanie i przesłanie oferty do Klienta*
 • Zlecenie przeprowadzenia procesu certyfikacji przez Klienta
 • Przesłanie Klientowi umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji - podpisanie umowy
 • Wyznaczenie składu auditorskiego oraz terminu auditu

*Uwaga: Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić audit diagnostyczny. Celem auditu jest sprawdzenie stopnia dostosowania organizacji do wymagań systemu GMP Kosmetyki. Auditor zgodnie z ustaleniami przeprowadza wstępny audit. Zakres auditu wstępnego ustalany jest w uzgodnieniu z Klientem.

Etap II przegląd i ocena dokumentacji

 1. Przekazanie przez Klienta do TÜV NORD Polska dokumentacji systemowej
 2. Ocena przekazanych dokumentów dokonywana przez auditorów
 3. Przekazanie Klientowi informacji o możliwości przystąpienia do certyfikacji lub konieczności uzupełnienia dokumentacji przed rozpoczęciem procesu certyfikacji o wymagania określone w normie

Etap III audit certyfikacyjny

 1. Przekazanie Klientowi przez auditora planu auditu
 2. Akceptacja przez Klienta planu auditu
 3. Wykonanie auditu certyfikacyjnego, w planowanym terminie i zakresie
 4. Poinformowanie Klienta o wyniku auditu

Etap IV wydanie certyfikatu

 1. Przygotowanie przez auditorów wymaganej dokumentacji poauditowej
 2. Ocena i zwolnienie dokumentacji poauditowej przez Kierownika Jednostki TÜV NORD Polska
 3. Wydanie Klientowi certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie procesu certyfikacji na okres 3 lat, pod warunkiem przystąpienia do corocznych auditów nadzoru

Nadzór i odnawianie certyfikatu

 1. Przeprowadzenie 2 auditów nadzoru w rocznym odstępie czasu w celu utrzymania ważności certyfikatu
 2. Przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego w celu przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne
  3 lata

Znak TÜV NORD Polska

Znak GMP Cosmetics stworzyliśmy z myślą o producentach, którzy chcą wyróżnić swoje wyroby i podkreślić ich jakość. Znak ma charakter dobrowolny, a jego wprowadzenie jest potwierdzeniem wdrożenia dobrych praktyk produkcji oraz zorientowania na dobro i satysfakcję klienta.

Znak przeznaczony jest do umieszczania na opakowaniach kosmetyków oraz materiałach marketingowych dotyczących danego wyrobu. Dla klienta to przede wszystkim dowód i gwarancja jakości, potwierdzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Korzyści dla firmy, która certyfikowała system GMP Kosmetyki:

 • wiarygodne potwierdzenie zapewnienia produkcji i wysyłki kosmetyków w odpowiednich warunkach
 • spełnienie wymagań unijnych i krajowych w tym prawnych związanych z GMP
 • zabezpieczenie przed popełnieniem błędów i ponoszeniem strat z tego tytułu
 • zabezpieczenie "know-how" przedsiębiorstwa w sytuacjach nieplanowanych (np. zmiana personelu)
 • szansa na pozyskanie nowych klientów krajowych i zagranicznych
 • rekomendacja do współpracy z sieciami handlowymi
 • wzmocnienie zaufania aktualnych i potencjalnych klientów do wyrobów organizacji oraz jej całej działalności
 • większa wartość marki na rynku
 • szansa na ograniczenie lub wyeliminowanie auditów zewnętrznych drugiej strony
 • uzyskanie kolejnego wyróżnienia w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikująca o międzynarodowym zasięgu i renomie

W razie zapytań dotyczących certyfikacji lub szkoleń PN EN ISO 22716 prosimy o kontakt z nami.

Małgorzata Chynowska

Head Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych - Małgorzata Chynowska

Head Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 601 552 498

m.chynowska@tuv-nord.pl

Małgorzata Chyż-Szczypa

Product Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 603 113 752

m.chyz@tuv-nord.pl