MENU

Certyfikacja IFS - International Food Standard

IFS (International Food Standard) jest przeznaczony dla producentów żywności, a w szczególności marek własnych. Opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE) oraz Francuską Federację Handlu i Dystrybucji (FCD) – obecnie IFS Management GmbH. Standard akceptowany jest obecnie na całym świecie i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Wymagania standardu IFS w większości pokrywają się z wymaganiami BRC. Główne różnice polegają na sposobie końcowej oceny producenta. Standard jest dostępny bezpłatnie pod adresem: www.ifs-certification.com

IFS - obejmuje następujące obszary działania zakładu produkcyjnego:

  • Zarządzanie Systemem Jakości
  • Odpowiedzialność Kierownictwa
  • Zarządzanie Zasobami
  • Procesy Produkcyjne
  • Pomiary, Analizy, Doskonalenie
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne

Certyfikat IFS ułatwia wzmocnienie zaufania konsumentów dla których bezpieczeństwo i jakość produktu jest bardzo ważna. Certyfikowany system dzięki systematycznej analizie i nadzorowi nad procesami daje również wyższe bezpieczeństwo produktu i mniejsze ryzyko odpowiedzialności za produkt.

Audit wg standardu IFS

Audity przeprowadzane są w uzgodnionym terminie pomiędzy TÜV NORD Polska, a zleceniodawcą. Czas trwania auditu zależy od wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego.

Audit kończy się sporządzeniem raportu, w przypadku zaistnienia ewentualnych niezgodności sporządzany jest ich wykaz. Na podstawie wykazu niezgodności auditowana firma przygotowuje plan działań korygujących wraz z terminami ich wykonania. Raport oraz wykaz niezgodności wraz z planem działań korygujących trafiają do jednostki certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Certyfikaty IFS

Certyfikat IFS jest wydawany na okres 12 miesięcy i w zależności od uzyskanego wyniku auditu na poziom podstawowy lub wyższy.

Zgłaszanie sytuacji kryzysowych i innych:

Zgodnie z wymaganiem standardu International Featured Standards w przypadku, gdy w obrębie przedsiębiorstwa ulegną zmianie okoliczności mogące mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, przedsiębiorstwo obowiązane jest w przeciągu 3 dni roboczych do powiadomienia Jednostki Certyfikującej poprzez uruchomiony specjalny adres e-mailowy: Food Alert

Do okoliczności takich zalicza się:

  • postępowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa lub legalności produktu
  • akcję wycofania produktów z rynku
  • znaczące uszkodzenie zakładu, np. katastrofę naturalną taką jak powódź, bądź też uszkodzenie na skutek pożaru
  • zmianę własności

W razie zapytań odnośnie standardów, certyfikacji lub szkoleń IFS prosimy o kontakt z nami.

Katarzyna Batorska

Product Manager ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl