MENU

Certyfikacja ISO 45001

PN-ISO 45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania

 • Norma opublikowana: w dniu 12 marca 2018roku 
 • Trzyletni okres przejściowy, od12 marca 2018 do 11 marca 2021 roku, współobowiązywania norm ISO 45001, PN N 18001, BS OHSAS18001 
 • Od 12 marca 2021 jedynie obowiązującą będzie norma ISO 45001

Wymagania formalno- prawne

IAF - International Accreditation Forum, do którego także należą:

DAkkS - die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland
PCA – Polskie Centrum Akredytacji 

ISO – International Organisation for Standardisation

4 listopada 2016 r.
Zgromadzenie Ogólne IAF w New Delhi (Indie) podjęło Rezolucję IAF nr 2016-15 potwierdzającą
3-letni okres przejścia na ISO 45001:2018.

18 stycznia 2018r.
IAF publikuje dokument - IAF MD 21:2018r. „Wymagania dotyczące przejścia z normy OHSAS 18001:2007 na normę ISO 45001:2018”

12 marca 2018r.
ISO publikuje normę ISO 45001:2018- 06

4 czerwca 2018 r.
Komunikat PCA nr 261 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:2018 oraz stosowania specyfikacji ISO/IEC TS 17021-10:2018 i dokumentu IAF MD 21:2018
„…Informujemy ponadto, że norma ISO 45001:2018 zastąpi normy OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004

Dla tych, co pierwszy raz

Przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę, została nazwana środowiskiem pracy.
Celem procesu produkcyjnego jest otrzymanie produktu przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. W dzisiejszych czasach najcenniejszym zasobem zaangażowanym w proces wytwarzania są ludzie.

Na bezpieczeństwo w środowisku pracy, wpływ mają trzy czynniki:

 • szeroko rozumiany czynnik ludzki;
 • czynnik organizacyjny;
 • czynnik techniczny;

Jednak to człowiek decyduje o sposobie realizacji procesu pracy (czynnik organizacyjny) oraz zastosowanych środkach technicznych.

Najczęściej, w mikroprzedsiębiorstwie pracodawca sam pełni także rolę pracownika. W małym przedsiębiorstwie pracodawca pełni rolę osoby kierującej pracownikami, mając w dyspozycji pracowników. W średnich i dużych przedsiębiorstwach pracodawca ma w dyspozycji osoby kierujące pracownikami, a te zarządzają pracownikami.
Im więcej osób zaangażowanych w realizację procesu, tym większe znaczenie nabiera stosowna organizacja procesu(ów).

Aplikacja systemu zarzadzania BHP w organizacji, ma na celu umożliwienie tej organizacji zapewnienia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, zapobiegania urazom i chorobom zawodowym. To z kolei zapewnia firmie ciągłość produkcji oraz wbrew pozorom, niższe koszty wytwarzania. SYSTEM to praca zespołu ludzi wykorzystujących efekt synergii.

Zapisane w normie ISO 45001 wymagania podpowiadają, o czym należy pamiętać by właściciel, pracodawca oraz członkowie organizacji byli bezpieczni. Dotyczy to zarówna bezpieczeństwa psycho- fizycznego osób będących pod nadzorem organizacji, jak też poczucia bezpieczeństwa ze strony konsekwencji prawnych. To przyjęte procesy, procedury, mechanizmy, udokumentowane informacje stanowią tego gwarancję.

Dla tych, co pierwszy raz

Kto właściwie odpowiada za, bhp w przedsiębiorstwie?
Jakie mogą być rodzaje odpowiedzialności:
Porządkowa? Służbowa? Karna? Skarbowa?

 1. PRACOWNIK:
  • Art. 52 §1punkt 1 KP. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
  • Art. 108 § 1 KP.Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia; karę nagany. 
  • Art. 108 § 2 KP. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 2. OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI
  • wszystko jak wyżej, oraz 
  • Art. 283 § 1 KP. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. 
  • Art. 283 § 2 KP. Tej samej karze podlega, kto…
   1. wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności; 
   2. wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności;
   3. wbrew obowiązkowi stosuje: 
    • materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
    • substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, 
    • substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem; 
   4. wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób; 
   5. nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy;
   6. utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań;
   7. bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
  • Art. 220 § 1 KK
   Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 3. PRACODAWCA:
  • Wszystko jak wyżej, oraz 
  • Art. 281 KP 
  • Art. 282 KP

Korzyści, czyli co komu po tym

Korzyści z faktu wdrożenia systemu zarzadzania bhp opartego o wymagania normy ISO 9001 w organizacji, maja różne strony zainteresowane. Jako przykładowe można podać:

Pracownicy – zyskują poczucie bezpieczeństwa, przynależności do organizacji mającej pozytywny odbiór społeczny, możliwość własnego rozwoju / samorealizacji, zadowolenia z pracy

Osoby kierujące pracownikami – zyskują poczucie bezpieczeństwa jak wyżej oraz bezpieczeństwa karno- skarbowego, bardziej stabilny proces oraz łatwiejsze zarządzanie nim.

Pracodawcy – zyskują większe zaangażowanie pracowników, utożsamianie się pracowników z firmą, wyższą kreatywność i aktywność w procesie optymalizacji kosztów.

Organizacje, jako osoby prawne mogą płacić niższe składni na ubezpieczenie. W dużych organizacjach - zyskują pozytywne postrzeganie firmy przez inwestorów ( np. notowania na giełdzie, obligacje korporacyjne itp). Łatwiejsze otrzymanie środków z tytułu ubezpieczenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Klienci – zyskują gwarancje wspólnej płaszczyzny współpracy, gwarancję na ciągłość bezpieczeństwo dostaw, a poprzez certyfikat uznanej jednostki certyfikującej niższe koszty w tym np. wynikających z auditów II strony.

Społeczeństwo lokalne zyskuje poczucie bezpieczeństwa poprzez brak negatywnego oddziaływania na mieszkańców.

Społeczeństwo, jako całość – niższe koszty państwa z tytułu kosztów leczenia, rent itp.

Jednostki kontrolujące (PIP, WIOŚ, Inspekcja Sanitarna, Handlowa itp.) – zyskują partnera, który nie wymaga tak dużego zaangażowania w kontrole stanu.

Po co te zmiany?

Ustanowienie międzynarodowej normy daje korzyści, których nie dawały dotychczasowe stantdardy. Należą do nich między innymi:

Jeden ogólnoświatowy standard 

 • dający jednakowe wymagania dla wszystkich organizacji na świecie. Eliminuje brak zrozumienia krajowych norm np. PN N18001 przez klientów z poza Polski. -
 • Układ wymagań normy jest kompatybilny z innymi normami dotyczącymi systemów zarzadzania. 
 • Łatwość integracji z innymi systemami zarzadzania; 
 • ISO 45001 uwzględnia dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia i stanowi jednocześnie udoskonaloną wersje powszechnie identyfikowanego standardu BS OHSAS 18001;
 • -ISO 45001 podkreśla ujęcie procesowe w organizacji, także w aspekcie BHP; -
 • ISO 45001 podkreśla znaczenie dla BHP, procesów zleconych podwykonawcom działających na terenie organizacji; 
 • ISO 45001 nakazuje analizę wymagań stron zainteresowanych oraz ich wpływu na BHP; 
 • ISO 45001 w jeszcze większym stopniu nakierowana jest na model PDCA tym samym na działania korygujące oraz działania zapobiegawcze, będące następstwem oceny ryzyka i szans bhp w procesach; 
 • ISO 45001 daje szansę na pogłębienie współpracy z pracownikami. Obok konsultacji z pracownikami pojawia się prawo do współudziału w decydowaniu w niektórych obszarach związanych z BHP.

Dlaczego TUV NORD Polska?

Na rynku jest wiele jednostek certyfikujących, jednak TUV NORD Polska jest szczególną jednostką bo:

 • TUV NORD Polska posiada identyfikowalne i społecznie uznawane LOGO; -
 • auditorzy TUV NORD Polska przekazują rzetelny obraz badanej organizacji, bez upiększeń i bez zniekształceń, pozostawiając audytowanej organizacji decyzję, jaką dalszą strategie powinna przyjąć; –
 • auditorzy TUV NORD Polska dzielą się wiedzą, poprzez wskazywanie obszarów, których doskonalenie może przynieść pozytywne efekty; 
 • zaprezentowany wynik auditu stanowimy szansę, którą można wykorzystać w celu doskonalenia procesów realizowanych w organizacji; 
 • wydawane certyfikaty mają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a na życzenie klienta, certyfikaty akredytowane przez niemiecką narodową jednostkę akredytującą DAkkS; 
 • zakres akredytacji TUV NORD Polska obejmuje większości systemów zarzadzania z pokryciem we wszystkich 39 branżach; 
 • auditorzy TUV NORD Polska dbają o to, by realizowany procesy certyfikacji przebiegał w przyjaznej atmosferze; 
 • w TUV NORD Polska realizowany jest ciągły proces doskonalenia auditorów mający na celu utrzymanie ich wysokiego poziomu kompetencji; 
 • TUV NORD Polska ma merytoryczne i techniczne wsparcie korporacyjne ze strony obecnej na całym świecie grupy kapitałowej TUV NORD; 
 • nie wszystkie organizacją mogą pochwalić się certyfikatami wydanymi przez TUV NORD Polska.

(copy 1)

Obowiązek informacyjny certyfikowanego klienta: Klient jest zobowiązany do informowania Jednostki Certyfikującej o wystąpieniu poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład poważnego wypadku lub poważnego naruszenia przepisu prawa powodującego konieczność zaangażowania kompetentnego organu regulacyjnego.


Zgłoś incydent: info@incydent.tuv-nord.pl

 

Katarzyna Gibaszewska

Manager ds. certyfikacji
tel. kom. +48 695 301 035

+48 32 786 46 22

k.gibaszewska@tuv-nord.pl