MENU

Programy certyfikacji wyrobów - bezpieczeństwo żywności

Program certyfikacji standardów produktowych to inaczej mówiąc skrócony opis procedury certyfikacyjnej systemów zarządzania realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą produkty TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

Program dotyczy standardów:

 • IFS wg International Food Standard
 • IFS Logistic wg International Featured Standard- Logistic
 • IFS Broker wg International Featured Standard - Broker,
 • BRC Food wg Global Standard For Food Safety,
 • BRC IoP wg Global Standard For Packaging And Packaging Materials,
 • BRC CP wg Global Standard for Consumer Products

W odniesieniu do w/w standardów Jednostka Certyfikująca TÜV NORD Polska Sp. z o.o. nie formułuje żadnych merytorycznych wymagań oprócz tych, które zawierają standardy będące podstawą certyfikacji.

Procedura certyfikacyjna standardów produktowych (SP) dzieli się na kilka, poniżej opisanych faz. Jest ona realizowana przez pracowników i auditorów TÜV NORD Polska. Do każdego procesu certyfikacji auditorzy wybierani są odpowiednio do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

Przygotowanie i planowanie auditu

Przygotowanie do auditu służy zbadaniu celowości i możliwości przeprowadzenia certyfikacji u Klienta.

Na podstawie wypełnionego i przesłanego przez Klienta „Zapytania ofertowego” Jednostka Certyfikująca ocenia, czy posiada wszystkie konieczne informacje i czy są one wystarczające dla sformułowania oferty dla Klienta (ewentualne niejasności wyjaśniane są z Klientem). Warunki certyfikacji zawiera przesłana do Klienta oferta. Rozpoczęcie procesu certyfikacji następuje po przesłaniu przez Klienta zlecenia akceptującego ofertę.

Jednostka Certyfikująca zawiera z Klientem umowę na certyfikację systemu zarządzania, która określa prawa i obowiązki stron.

Zlecenie Klienta jest podstawą do rozpoczęcia fazy planowania i przeprowadzenia auditu. Jednostka Certyfikująca, z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje klienta o terminie każdego auditu (uzgodnionym z klientem) oraz składzie zespołu auditorskiego. Każdorazowo wyznaczany jest lider zespołu auditowego. Klient ma prawo zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec wyznaczenia każdego konkretnego auditora.

Klient jest zobowiązany do umożliwienia auditorom wykonania wszystkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia auditów, w tym działań umożliwiających analizę dokumentacji i zapewnienia dostępu do wszystkich procesów i obszarów objętych certyfikacją.

Każdy audit jest zaplanowany przez lidera zespołu auditowego, a plan zakomunikowany klientowi z wyprzedzeniem w stosunku do daty auditu.

Audit diagnostyczny

Celem auditu diagnostycznego jest sprawdzenie przygotowania firmy do certyfikacji i weryfikacja kluczowych elementów wprowadzonego w organizacji systemu zarządzania przed procesem certyfikacji.

Audit certyfikacyjny

Celem auditu certyfikacyjnego jest sprawdzenie skuteczności wprowadzonego w organizacji systemu zarządzania.

Przyjmuje się w szczególności, że warunkami, które muszą być spełnione przed auditem są:

 • stosowanie w organizacji przedstawianego do certyfikacji systemu zarządzania minimum od trzech miesięcy, 
 • przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego certyfikowanego systemu zarządzania,
 • przeprowadzenie przeglądu zarządzania.

Audit rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, którego celem jest zapoznanie organizacji z planowanym przebiegiem auditu.

Zadaniem auditorów jest ocena wdrożenia systemu zarządzania i spełniania wymagań standardu odniesienia. Dokonywane jest to poprzez wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumentów i zapisów oraz poprzez obserwację obszarów systemu i realizowanych procesów. Po zakończeniu auditu podczas spotkania zamykającego Klient jest informowany o wyniku oceny. Wynik dokumentowany jest w sprawozdaniu. Stwierdzone i udokumentowane niezgodności wymagają sformułowania przez Klienta planu działań korygujących dla ich usunięcia. Plan wymaga akceptacji lidera zespołu auditowego. Skuteczność działań proponowanych przez Klienta jest weryfikowana podczas dodatkowego auditu lub na podstawie dostarczonych, w ciągu maksimum 28 dni (standardy BRC) lub 14 dni (w przypadku standardów IFS) dokumentów potwierdzających usunięcie niezgodności lub też na kolejnym audicie recertyfikacji. Przy czym w ciągu 14 dni od dnia auditu dla standardów IFS konieczne jest zaproponowanie działań korygujących z założeniem, iż ich wykonanie będzie weryfikowane podczas kolejnego auditu. Decyzja o wyborze sposobu weryfikacji działań korekcyjnych należy do lidera zespołu auditowego. Przyznanie certyfikatu i nadzorowanie systemu, stosowanie certyfikatu

Przyznanie certyfikatu następuje przez Kierownika Jednostki Certyfikującej lub upoważnioną przez niego osobę, na wniosek lidera zespołu auditowego, po zakończeniu auditu z pozytywnym wynikiem. Jeżeli umowa o certyfikację i prawo użytkowania znaku Jednostki Certyfikującej jest podpisana i należność za usługę certyfikacyjną uregulowana, to certyfikaty oraz sprawozdanie z auditu są przekazywane Klientowi.

Okres ważności certyfikatu jest określony w wytycznych dotyczących certyfikowanego standardu.

Audit recertyfikacyjny (ponownej certyfikacji)

Przed upływem okresu ważności certyfikatu dla przedłużenia jego ważności na kolejny okres czasu należy w organizacji przeprowadzić audit recertyfikacyjny. Audit recertyfikacyjny łącznie z działaniami korekcyjnymi dotyczącymi stwierdzonych niezgodności oraz zwolnieniem procesu w Jednostce Certyfikującej musi być zakończony przed upływem daty ważności certyfikatu. Audit recertyfikacyjny musi się odbyć maksymalnie w rocznicę ostatniego dnia auditu certyfikującego w przypadku BRC oraz w rocznicę ostatniego dnia auditu początkowego w przypadku IFS. Zwykle audit recertyfikacyjny poprzedzony jest nową ofertą.

Zawieszenie certyfikatu

W szczególnych przypadkach, takich jak: brak możliwości wykonania auditu nadzoru z winy Klienta, stwierdzone przypadki niewłaściwego używania certyfikatu lub znaku Jednostki Certyfikującej jednostka zawiesza certyfikat o czym powiadamia Klienta na piśmie. W takim przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach do czasu ustania stanu zawieszenia. Czas trwania zawieszenia oraz warunki jego zakończenia określa Jednostka Certyfikująca. Stan zawieszenia kończy się przywróceniem prawa do używania certyfikatu po spełnieniu przez zleceniodawcę określonych warunków lub cofnięciem certyfikatu.

Cofnięcie certyfikatu

Nierozwiązanie, w ustalonym przez Jednostkę Certyfikującą czasie, przez Klienta kwestii, które spowodowały zawieszenie certyfikatu powoduje jego cofnięcie. O cofnięciu certyfikatu Jednostka Certyfikująca powiadamia Klienta na piśmie. Cofnięcie certyfikatu jest trwałym wygaśnięciem prawa do używania certyfikatu/ znaku. W sytuacji, gdy certyfikat zostanie cofnięty, Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić certyfikat Jednostce Certyfikującej, wycofać i zniszczyć posiadane kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach.

Audity specjalne

Audit rozszerzający/ograniczający

Na wniosek Klienta dotyczący rozszerzenia zakresu udzielonej certyfikacji Jednostka Certyfikująca przeprowadza tzw. audit rozszerzający. Zakres oceny dokumentacji i auditu jest odpowiedni do proponowanego rozszerzenia zakresu.

Jednostka Certyfikująca może ograniczyć zakres certyfikacji w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań. Decyzja o ograniczeniu może zapaść po audicie nadzoru lub dodatkowym audicie (ograniczającym).

Audit rozszerzający/ograniczający może być powiązany z auditem recertyfikującym. Postępowanie po audicie przebiega odpowiednio, jak po audicie certyfikacyjnym. Audity z krótkim terminem powiadamiania

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach (np. w wyniku skarg klientów certyfikowanej organizacji na jej system zarządzania, zawieszenia certyfikatu), może być konieczne przeprowadzenie dodatkowego auditu. Stwierdzenie jego konieczności zależy od oceny Jednostki Certyfikującej. Jednostka Certyfikująca każdorazowo jest zobowiązana do przesłania zleceniodawcy informacji o powodzie auditu, związanych z auditem kosztach i o jego terminie.

Certyfikacja grupowa

Nie ma możliwości certyfikacji grupowej podczas certyfikacji standardów produktowych. Certyfikat jest przyznawany dla każdej lokalizacji odrębnie. Stosowanie logo i znaków właścicieli standardów Firma ma możliwość stosowania znaków i logo właścicieli standardów IFS oraz BRC, po pozytywnym wyniku auditu oraz podpisaniu umowy o stosowanie znaku z właścicielem danego standardu. TUV NORD Polska Sp. Z o.o. nie współuczestniczy w procesie podpisywania umów z właścicielami standardu. Stosuje się bezpośredni kontakt certyfikowanej firmy z właścicielami norm. Wspomniane znaki i logo właścicieli nie mogą być stosowane na produkcie ani w miejscu, które przeznaczone jest dla konsumentów. Zgłaszanie sytuacji kryzysowych i innych: Zgodnie z wymaganiem standardów produktowych w przypadku gdy w obrębie przedsiębiorstwa ulegną zmianie okoliczności mogące mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, przedsiębiorstwo obowiązane jest w przeciągu 3 dni roboczych do powiadomienia Jednostki Certyfikującej poprzez uruchomiony specjalny adres e-mailowy: FoodAlert @tuv-nord.pl

Do okoliczności takich zalicza się:

 • postępowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa lub legalności produktu
 • akcję wycofania produktów z rynku
 • znaczące uszkodzenie zakładu, np. katastrofę naturalną taką jak powódź, bądź też uszkodzenie na skutek pożaru
 • zmianę własności.
 • istotne zmiany działalności lub jej zakresu

Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest bowiem do podjęcia odpowiednich kroków w celu dokonania oceny sytuacji, a także wszelkich implikacji dla certyfikacji, po czym podejmuje wszelkie stosowne działania. Odwołania i skargi Klientowi przysługuje w stosunku do decyzji Jednostki Certyfikującej prawo odwołania. Odwołania są rozpatrywane wg procedur Jednostki. O przebiegu i wyniku postępowania odwoławczego Klient jest informowany. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązania do przyjmowania i rozpatrywania skarg na własną działalność oraz na działalność certyfikowanych przez nią klientów. Skargi są rozpatrywane wg procedur jednostki. O przebiegu i wyniku rozpatrzenia skargi Jednostka Certyfikująca informuje (jeśli to możliwe) składającego skargę.


Rew. 04/10.15