Warunki używania certyfikatu/ znaku

Warunki używania certyfikatu/ znaku TÜV NORD Polska wydawanego na podstawie procesu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez TÜV NORD Polska w obszarze systemów zarządzania prowadzonego w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015

 1. Upoważnienie do używania certyfikatu nadawane jest przez TÜV NORD Polska i odnosi się wyłącznie do zakresu objętego certyfikacją. Nie wyraża się zgody na wykorzystywania certyfikatu do innych celów.

 2. Klient otrzymuje od TÜV NORD Polska niezbywalne, czasowo określone i nie wyłączne prawo do używania certyfikatu oraz znaku firmowego TÜV NORD Polska (zwanego dalej „znakiem”) zgodnie z poniżej wymienionymi warunkami.

 3. Klient nie będzie stosował certyfikatu/znaku lub jakiejkolwiek jego części ani dopuszczał do jego stosowania w sposób wprowadzający w błąd.

 4. Zezwolenie na używanie certyfikatu/znaku dotyczy wyłącznie certyfikowanego zakładu organizacji klienta. Nie zezwala się na wykorzystywanie certyfikatu/znaku dla innego zakładu klienta.

 5. Klient nie ma prawa do dokonywania zmian certyfikatu/znaku. Certyfikat/znak nie może być wykorzystywany w mediach komunikacyjnych lub do celów reklamowych w sposób wprowadzający w błąd.

 6. Znak może być użytkowany tylko w takim kształcie, w jakim jest przedstawiony w załączniku do umowy. Znak musi być czytelny i wyraźnie widoczny.

 7. Certyfikat/znak może być używany tylko przez klienta i tylko w bezpośrednim związku z jego nazwą (firmą) lub znakiem firmowym.

 8. W przypadku zaistnienia zmian, które mają wpływ na system zarządzania, w tym w szczególności zmiany zakresu certyfikacji, klient zobowiązany jest do dokonania uaktualnienia wszystkich materiałów reklamowych oraz mediach komunikacyjnych, w których powołuje się na certyfikację.

 9. Znak nie może być stosowany:

  • na wyrobach, opakowaniach wyrobów zleceniodawcy lub w odniesieniu do wyrobów i/lub procesów klienta,
  • w sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu,
  • na raportach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcowań lub sprawozdaniach/ świadectwach z inspekcji.
 10. Stosowanie znaku/certyfikatu ograniczone jest do klienta, któremu bez wyraźnego zezwolenia TÜV NORD Polska nie wolno tego prawa przenosić na osoby trzecie lub na następców prawnych. W celu dokonania takiego przeniesienia należy złożyć do TÜV NORD Polska odpowiedni wniosek. Przed wyrażeniem zgody na przeniesienie certyfikatu TÜV NORD Polska podejmie decyzję co do konieczności przeprowadzenia nowego auditu.

 11. Klient ma prawo do umieszczania oświadczeń dotyczących certyfikacji na opakowaniach wyrobu lub w towarzyszącej wyrobowi informacji pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • za opakowanie wyrobu uważa się to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu (etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne uważane są za część wyrobu),
  • za informację towarzyszącą uważa się informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia,
  • oświadczenie dotyczące certyfikacji nie powinno sugerować, że przedmiotem certyfikacji był: wyrób, proces lub usługa,
  • oświadczenie dotyczące certyfikacji powinno zawierać następujące elementy: identyfikację klienta (np. marka lub nazwa), rodzaj systemu zarządzania i mająca zastosowanie normę oraz nazwę jednostki certyfikującej TÜV NORD Polska.
 12. W sytuacji gdy certyfikat zostanie zawieszony, klient ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach do czasu ustania stanu zawieszenia.

 13. W sytuacji, gdy certyfikat zostanie cofnięty, klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić certyfikat TÜV NORD Polska, wycofać i zniszczyć posiadane kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach. Na żądanie TÜV NORD Polska klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o zwrocie certyfikatu oraz o zniszczeniu kopii certyfikatu, jak również o całkowitym zaprzestaniu reklamy, w której powołują się na certyfikację.