MENU

Nowe wymagania dotyczące ekspertyzy w zakresie resursu urządzenia

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 Nr 2176) wprowadza nowe wymaganie dla eksploatujących wszystkie urządzenia transportu bliskiego.

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 Nr 2176) wprowadza nowe wymaganie dla eksploatujących wszystkie urządzenia transportu bliskiego.

Zgodnie z powyższą regulacją eksploatujący urządzenie powinien przedstawić podczas badania inspektora UDT ekspertyzę dotyczącą resursu jego urządzenia, o ile taki przebieg nie był i nie jest rejestrowany.

Resurs urządzenia w rozumieniu tej regulacji to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określonego na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia w założonym czasie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Ocena stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich posiadanych przez Państwa urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu.

ZAKRES USŁUGI:

  • analiza dokumentacji UTB
  • zebranie danych wyjściowych
  • w tym GNP mechanizmów i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy na podstawie danych od klienta
  • profesjonalne obliczenia wykorzystania resursu UTB
  • ocena konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego
  • ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego

Od ponad 25 lat oferujemy w Polsce najwyższej jakości usługi strony trzeciej. TUV NORD Polska jako część międzynarodowego koncernu TUV NORD Group zatrudnia oraz współpracuje z kompetentnymi ekspertami, aby przeprowadzić taką weryfikację. Ekspertyza taka jest przeprowadzana w oparciu o wytyczne UDT oraz uznaną praktykę inżynierską.

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl