CyberSecurity Ekspert

CyberSecurity Ekspert

AKADEMIA KOMPETENCJI

Certyfikat CyberSecurity Ekspert to potwierdzenie unikatowych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Akademia Kompetencji CyberSecurity Ekspert dedykowana jest osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji w firmie, za jej ciągłość działania oraz zapobieganie i zarządzanie incydentami. Będzie szczególnie przydatna w firmach objętych ustawą o KSC oraz dla osób realizujących audyty w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wszystkie moduły zawierają w sobie elementy warsztatowe co pozwala na przekucie nowej wiedzy w praktykę.

Cykl szkoleń kompetencyjnych:

Kliknij nazwę szkolenia, aby zapoznać się ze szczegółowym programem.

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
Szkolenie przeznaczone jest dla

osób, które chcą zajmować się certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji lub które z racji pełnionej funkcji (administrator, pełnomocnik, konsultant) zajmują się bezpieczeństwem i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kurs jest świetną propozycją dla tych wszystkich, którzy inwestują w swój rozwój zawodowy i chcą funkcjonować na dynamicznie rozwijającym się rynku usług związanych z bezpieczeństwem informacji.

Celem szkolenia jest 

nabycie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wymagań zawartych w normie ISO/IEC 27001.

Tematyka szkolenia 
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

  • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

  • Korzyści / wartości dodane dla organizacji

 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001 (w zakresie 1-10)

  • Identyfikacja wymagań dokumentacyjnych (w zakresie 1-10)

 • Omówienie zabezpieczeń z załącznika A PN-EN ISO/IEC 27001

  • Identyfikacja wymagań dokumentacyjnych (w zakresie załącznika A)

 • Wprowadzenie do procesu audytu – wytyczne ISO 19001: 2018

  • Kryteria audytów

  • Rodzaje audytów

  • Wytyczne dot. audytowania systemów zarządzania

  • Terminy i definicje

 • Zasady audytowania – 7 zasad audytowania

 • Zarządzanie programem audytów

  • Ustalenie celów programu audytu

  • Identyfikacja i ocena ryzyk i szans programu audytów

  • Role i odpowiedzialności osób zarządzających programem audytów

  • Kompetencje osób zarządzających programem audytów

  • Ustalenie zakresu programu audytów

  • Określenie zasobów dla programu audytów

 • Wdrożenie programu audytów

  • Określenie celów, kryteriów i zakresu dla każdego audytu

  • Wybór i ustalenie metod audytu

  • Wybór członków zespołu audytu

  • Przydzielenie odpowiedzialności za dany audyt audytorowi wiodącemu

  • Zarządzanie wynikami programu audytów

  • Zarządzanie i utrzymanie zapisów dotyczących programu audytów

  • Monitorowanie programu audytów

  • Przegląd i doskonalenie programu audytów

 • Przeprowadzenie audytu

  • Przegląd czynności wykonywanych w ramach typowego audytu

  • Inicjacja audytu – nawiązanie pierwszego kontaktu z audytowanym

  • Określenie wykonalności audytu

 • Przygotowanie działań audytowych

  • Przygotowanie przeglądu udokumentowanych informacji

  • Przygotowanie planu audytu

  • Przydzielenie pracy zespołowi audytowemu

  • Przygotowanie dokumentów roboczych

 • Przeprowadzenie działań audytowych

  • Przypisanie ról i obowiązków przewodników i obserwatorów

  • Przeprowadzenie spotkania otwierającego

 • Komunikacja podczas audytu

  • Dostęp do dowodów audytowych

  • Zbieranie i weryfikowanie informacji

  • Generowanie wyników audytu - rejestrowanie niezgodności i innych obserwacji (dowodów)

 • Opracowanie ustaleń z audytu

  • Przygotowanie spotkania zamykającego

  • Wnioski z audytu

  • Przeprowadzenie spotkania zamykającego

 • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z audytu

  • Przygotowanie raportu z audytu

  • Rozpowszechnianie raportu z audytu

 • Zakończenie audytu

 • Przeprowadzenie działań po audytowych

 • Kompetencje i ocena audytorów

  • Określenie kompetencji audytora

  • Postawy i zachowania

  • Wiedza i umiejętności audytorów systemu zarządzania

  • Specyficzne kompetencje audytorów

  • Kompetencje audytora wiodącego

  • Nabywanie kompetencji audytora

  • Nabywanie kompetencji lidera zespołu audytowego

  • Ocena audytorów – przeprowadzenie oceny

  • Utrzymanie i ewaluacja kompetencji audytorów

 • Ćwiczenia – scenki audytowe

Incident Response Manager
Szkolenie przeznaczone jest dla

osób, które z racji pełnionych funkcji będą zaangażowane w postępowanie z potencjalnymi incydentami bezpieczeństwa informacji.

Celem szkolenia jest

nabranie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania incydentem bezpieczeństwa informacji

Tematyka szkolenia:
 • Informatyka śledcza, definicja, znaczenie
 • Cele informatyki śledczej
 • Dowód elektroniczny
 • Co nam wolno, a na co powinniśmy uważać
 • Założenia informatyki śledczej
 • Polskie i światowe praktyki wykorzystywane w informatyce śledczej
 • Procesy analizy śledczej
 • Sposób zabezpieczania i gromadzenia danych
 • Reguły i zasady przeprowadzania analizy śledczej
 • Opis i przedstawienie narzędzi wykorzystywanych przez śledczych
 • Opis i przedstawienie programów wykorzystywanych przez śledczych
 • Proces zabezpieczenia materiału dowodowego
 • Co to jest kopia binarna i po co jest nam w ogóle potrzebna
 • Jak przechowywać dowód elektroniczny
 • Zabezpieczanie dysków, poczty elektronicznej, strony internetowej, innych nośników
 • Zabezpieczanie informacji ulotnych
 • Wstępne analizy
 • Przekazanie materiału dowodowego
 • Informatyka śledcza w świecie aplikacji mobilnych
 • Zarządzanie incydentami wg najlepszych praktyk ISO
 • Przegląd wymagań ISO 27001 oraz ISO 27035
 • Planowanie procesów: wykrywania, raportowania, reakcji na incydenty
   
Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zajmować się certyfikacją systemu opartego na ISO 22301 lub które z racji pełnionej funkcji (pełnomocnik, konsultant) zajmują się ciągłością działania i chcą poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Kurs jest świetną propozycją dla tych, którzy inwestują w swój rozwój zawodowy i chcą funkcjonować na dynamicznie rozwijającym się rynku usług związanych z ciągłością działania.
 

Celem szkolenia jest:
 • poznanie wymagań normy ISO 22301:2020
 • poznanie procesu audytu wg 19011:2018
 • poznanie zadań Audytora Wiodącego
 • zdobycie umiejęctności przygotowania do audytu 1, 2, i 3-ciej strony w roli Audytora Wiodącego
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia audytu 1, 2, i 3-ciej strony
 • zdobycie umiejętności dokumentowania wyników audytu


Program:

 • System zarządzania ciągłością biznesu wg 22301 – BCMS
 • Norma ISO 22301 jako nowe podejście do zarządzania ciągłością. Inne przydatne standardy
 • Projektowanie systemu zarządzania ciągłością biznesu wg 22301 – BCMS
  • Określenie zakresu, celów
  • Wymagania organizacyjne, mechanizmy ciągłego doskonalenia
  • Polityki, procedury – dokumentacja BCMS
  • Zasady prowadzenia analizy BIA
  • Analiza ryzyk
  • Strategia zarządzania ciągłością – elementy składowe
  • Zarządzanie incydentami - elementy składowe
  • Projektowanie planów ciągłości działania wg ISO 22301.
 • Mini BCMS’. Zajęcia o parte o przypadek studyjny. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie najważniejszych elementów zarządzania ciągłością działania:
  • Zakres, cele, określenie wymagań
  • Analiza BIA
  • Prosta analiza ryzyka
  • Zaprojektowanie strategii zarządzania ciągłością
  • Przygotowanie planu ciągłości działania
  • Prezentacja wyników
 • Audytowanie
  • Zadania audytora
  • Wprowadzenie do audytowania
  • Rodzaje audytów
  • Opis pełnego proesu audytu
 • Warsztat audytora – ćwiczenia
  • Inicjowanie audytu
  • Przygotowanie działań audytowych
  • Przeprowadzenie działań audytowych
  • Prowadzenie audytu
  • Ustalenia z audytu
  • Spotkanie zamykające
  • Raport
  • Zakończeniue audytu
  • Działania poaudytowe
    
Magdalena BrudzyńskaProduct Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji

Tel.: +48 781 700 029
m.brudzynska@tuv-nord.pl
Kinga SzczygiełDoradca klienta ds. Bezpieczeństwa Informacji

Tel.: +48 601 458 830
k.szczygiel@tuv-nord.pl