CE-merking av trykkpåkjent utstyr

CE CE CE CE

CE-merking er et krav for å selge trykkpåkjent utstyr innen EØS

Europakommisjonen har, for å forenkle fri flyt av varer og tjenester, men også for å beskytte unionens borgere, gitt ut en rekke direktiver for å regulere konstruksjon og produksjon av teknisk utstyr. Blant disse finner du maskiner, trykkpåkjent utstyr og heiser. Mesteparten av dette utstyret skal til slutt, som et bevis på at konstruksjon og produksjon er utført i samsvar med gjeldende direktiver, påføres CE-merking. Dersom et tredjepartsorgan har vært involvert (kontrollorgan), skal også dette organets identifikasjonsnummer vises sammen med selve CE-merket. CE står forconformité européenne.

CE-merking er en merking innenfor EØS-området som kreves for å få tillatelse til å selge en rekke produkter i regionen. Det er et krav uavhengig av om produktene er produsert innenfor EØS eler utenfor. Skal det selges innenfor EØS, må det være CE-merket. Kravene som stilles for merkingen angår sikkerhet, helse og miljøvern, og det som kreves av dere som produsenter er at dere har teknisk dokumentasjon som viser at dere følger kravene. Produktkategoriene som omfattes er blant annet:

• Trykkpåkjent utstyr
• Elektrisk utstyr
• Maskiner
• Medisintekniske produkter
• Heiser
• Personlig verneutstyr

Vi jobber i et stort nettverk, der vi og våre partnere har kompetanse innenfor alle kategorier ovenfor. 

Følger dere norsk lovgivning og praksis, følger dere sannsynligvis kravene for CE-merking

Hvordan vet dere som produsenter om dere er underlagt kravene i samsvar med CE-merkingen? En fordelaktig måte å håndtere CE-merkingen på er å følge såkalte harmoniserte standarder. En harmonisert standard er en standard som oppfyller kravene til CE-merking. Den angir rammer og implementeringsmåter i stedet for å vende dere direkte til direktivet. I enkelte tilfeller må produktene testes av et kontrollorgan. Hvis ikke må dere selv kontrollere at dere følger kravene, og da kan dette håndteres internt eller få en objektiv bedømmelse. Importører og eksportører av produserte varer innenfor kategoriene ovenfor er påkrevd å kontrollere at de grunnleggende kravene er fulgt, og kan derfor ikke nøye seg med at en vare er CE-merket. Våre nasjonale lover og regler er harmoniserte, og det betyr at om dere som produsenter følger norsk lovgivning og praksis, så oppfyller dere mest sannsynlig kravene i CE-merkning.

Kontakt oss for spørsmål om CE-merking

Kontakt Martin!

Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.

Martin OlssonKoordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com