Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvu aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā. Būvuzraudzības procesa laika tiek kontrolēta gan būvdarbu veikšanas secība, gan arī attiecīgi verificētas izmaksas par iestrādātiem materiāliem un komponentiem. Būvuzraudzības gaitā tiek kontrolēta arī izpilddokumentācijas nepieciešamie apjomi un to pareizība, nodrošinot būvniecības procesa kvalitāti un garantējot uzbūvētā objekta nodošanu ekpluatācijā.

 

Mes piedāvājam veikt pakalpojumus:

 • Būvprojektu un būvju ekspertīzi
 • Būvuzraudzību
 • Būvizstrādājumu un būvmateriālu ekspertīzi
 • Būvju tehnisko apsekošanu saskaņā ar 2021.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21“, sagatavojot attiecīgo Būvju tehniskās apsekošanas atzinumu.

 

Būvuzraudzības procesā  tiek kontrolēts un nodrošināts:

 • precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam
 • pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām
 • būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstība būvprojekta risinājumiem
 • būvdarbu secības un kvalitātes atbilstība būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvuzraudzību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam: 

 • Ēku un būvju būvuzraudzību
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvuzraudzību
 • Apkures, ventilācijas, dzesēšanas un kondicionēšanas sistēmu būvuzraudzību
 • Elektroietaišu būvuzraudzību
 • Elektronisko sakaru sistēmu būvuzraudzību
 • Ceļu būvuzraudzību
 • Maģistrālo un pārvades gāzes vadu būvuzraudzību
 • Ostu un hidrotehnisko būvju būvuzraudzību
 • Rezervuāru būvuzraudzību
 • Tehniskās apsekošasnas atzinuma sagatavošanu, pamatojoties uz LBN 405-21, veicot būves vai tās daļas novērtēšanu (tai skaitā veicot būves vai tās daļas vizuālo apskati), tās konstrukciju, tajā iebūvēto būvizstrādājumu, to savienojumu vietu faktiskā tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu kompleksu, kas ir pamats būves vai tās daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu detalizētai izpētei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai.

Būvekspertīzes

Veicam naftas produktu un dabasgāzes maģistrālo cauruļvadu un citu objektu būvprojektu ekspertīzi un būvuzraudzību saskaņā ar starptautiskām normām.

Kontaktinformācija

Igors Svikša
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

Tel.: +371-26966806
Fax: +371-67820303
igors.sviksa@tuv-nord.lv