Pokretna tlačna oprema

Periodički pregledi tlačne opreme:

Poštovani sadašnji i budući klijenti,

vjerujemo da Vam je već poznato da je od nedavno na snazi novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine 27/2017).

Najvažnija promjena je da sada poslove periodičkih pregleda tlačne opreme možete povjeriti i našoj tvrtki TÜV Croatia d.o.o. kao akreditiranom inspekcijskom tijelu za obavljanje navedenih poslova. Do sada je za ove poslove bila ovlaštena jedino Agencija za opremu pod tlakom, a sada te poslove mogu obavljati i druga za to ovlaštena tijela.

TÜV NORD Adriatic je bila prvo Tijelo za ocjenu sukladnosti u RH, a također i prvi hrvatski Notified Body imenovan od EU za područje tlačne opreme.

Bili smo jedini ovlašteni u Hrvatskoj za preglede pokretne tlačne opreme, a sada za Vas možemo obaviti i uslugu periodičkih pregleda stabilne tlačne opreme te tako zaokružiti proces pregleda stabilne i pokretne tlačne opreme koja zakonski podliježe periodičkim pregledima nadležnog inspekcijskog tijela. Uz naše ostale usluge certifikacije sustava i proizvoda vjerujemo da možemo pokriti većinu Vaših potreba u poslovima tehničke inspekcije i nadzora.

Novim Pravilnikom predviđeno je da vlasnici/korisnici opreme pod tlakom imaju pravo zatražiti od Agencije za opremu pod tlakom (OPT) dokumentaciju za postojeću tlačnu opremu (čl. 19, st.2).

Ukoliko se takav zahtjev ne podnese dokumentacija će završiti u arhivu i kasnije će biti znatno teže doći do nje. Sukladno tome, ako želite koristiti usluge drugog inspekcijskog tijela, preporučamo Vam da što prije predate zahtjev OPT Agenciji da vam preda dokumentaciju za Vašu tlačnu opremu.

Novi pravilnik možete preuzeti na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_27_617.html

Nadamo se da ćete i Vi prepoznati svu prednost suradnje s našom tvrtkom TÜV Croatia.

Jamčimo Vam bržu, kvalitetniju i povoljniju uslugu periodičkih pregleda zasnovanu na iskustvu i stručnom timu inspektora na području cijele Hrvatske, kao i stručnu podršku utemeljenu na višegodišnjem iskustvu u nadzoru proizvodnje stabilne i pokretne tlačne opreme u Hrvatskoj i Europi i pribavljanju tehničke dokumentacije za opremu korisnicima koji je nisu imali.

Vjerujemo da smo dosadašnjim angažmanom potvrdili kvalitetu naših usluga kao i stručnost, uz istovremeno maksimalno korektan pristup obavljanju pregleda od naših eksperata.

Upitom na adresu e-pošte našeg odjela za pregled stabilne tlačne opreme psto@tuv-croatia.hr možete zatražiti naš obrazac upita, popuniti ga i poslati nam ukoliko želite surađivati s nama ili na linku možete pronaći obrazac upita. Zahtjeva na inspekciju, te ćemo Vam poslati ponudu. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel.br. +385(0)1 3668 346 ili +385(0)1 3668 307.

Odlučite li se za suradnju s nama u području pregleda tlačne opreme, jamčimo Vam brzu i kvalitetnu uslugu naših inspektora koji pokrivaju sve dijelove Hrvatske.

Certifikati i dokumenti o pregledima izdani od strane TÜV-a uvijek znače više i sinonim su kvalitete i ozbiljnosti i tako da daju dodatnu vrijednost i Vašem poslu, uslugama i vjerodostojnost za Vaše klijente u zemlji i inozemstvu.

Nadamo se uspješnom proširenju suradnje s Vama i na ovo područje!

Ocjene sukladnosti pokretne tlačne opreme prema Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi NN 126/08

1. Općenito:

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (PTO) NN 126/08, izdan od strane MINGORP-a 20.10.2010. g razvrstava PTO u:

 • posude (boce, velike boce, spremnici pod tlakom, kriogene posude, svežnjevi boca tj. baterije) i
 • cisterne (uključivo demontažne cisterne, pokretne cisterne, cisterne na vagonima cisternama i vozilima cisternama, cisterne na baterijskim vozilima i vagonima (traileri) uključujući njihove ventile i drugi tlačni pribor koji se koristi kod prijevoza)

a odnosi se na:

 • novu PTO,
 • ponovnu ocjenu sukladnosti postojeće PTO,
 • ponovno korištenje i periodičke preglede PTO,
  za opasne tvari klase 2 i druge opasne tvari navedenih u Dodatku IV. Pravilnika

Donošenjem ovog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane, tekuće i pod tlakom otopljene plinove – Sl. 25/80 od 09.05.1980.

Novost novog Pravilnika za HR tržište, a odnosi se na vlasnike PTO je postupak ponovne ocjene sukladnosti postojeće PTO.

2. Opis postupka

Do ulaska RH u EU ili potpisivanja multilateralnog sporazuma između RH i EU sva PTO koja nema na sebi utisnut znak sukladnosti „π“ podliježe postupku ponovne ocjene sukladnosti postojeće PTO kako bi se dokazalo da takva PTO zadovoljava minimalne sigurnosne zahtjeve Pravilnika (Direktive 99/36/EC) odnosno normi (HRN EN 1440, HRN EN 1968, HRN EN 12493...) sadržanih u ADR/RID-u.

Isto tako, iz postupka ponovne ocjene se izuzimaju posude koje su projektirane prema normi EN 1964-1, EN 1964-2, EN 1964-3 ili Direktive 84/525/EC a nemaju znak sukladnosti π. (izvor: norma HRN EN 1968, Dodatak A)

Kako je u RH većina posuda proizvedena prema Pravilniku iz Sl 25/80 (ĐĐ-Bešavne boce) to znači da potpadaju pod postupak ponovne ocjene sukladnosti.

Obveze vlasnika/korisnika PTO za posude:

Nakon što se dostavi zahtjev TOS-u za periodičnim pregledom PTO vlasnik/korisnik je dužan za takvu PTO dostaviti i zahtjev za ponovnom ocjenom sukladnosti postojeće PTO. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i tehničku dokumentaciju posude odnosno minimalno sljedeće podatke:

serijski broj, datum proizvodnje, regulativa ili specifikacija po kojoj je posuda proizvedena, radni tlak, ispitni tlak, vanjski promjer, minimalna debljina stjenke, minimalna granica razvlačenja i volumen.

Kako je praksa u RH, do stupanja Pravilnika NN 126/08 na snagu, bila da se uz novoproizvedene posude izdaje SKUPNO UVJERENJE Inspektorata posuda pod tlakom ali ne i tehnička dokumentacija proizvođača, tako je obveza vlasnika/korisnika PTO:

 • dostaviti tehničku dokumentaciju pohranjenu u bivšem Inspektoratu posuda pod tlakom (danas OPT Agencija) ili 
 • dostaviti primjerak skupnog uvjerenja za PTO iz kojeg će se moći prepoznati broj odobrenja Inspektorata posuda pod tlakom za dotičnu konstrukciju (tip) i proizvodnju posude.

Vlasnik je također obvezan priložiti pisanu izjavu da takav zahtjev nije upućen niti jednom drugom ovlaštenom tijelu (prema NN 126/08, Dodatak IV, Modul B).

Na osnovu poznatih podataka Tijelo za ocjenu sukladnosti će provjeriti pruža li PTO stavljena na tržište najmanje jednaki stupanj sigurnosti kao i PTO iz propisa koji uređuju cestovni i željeznički promet opasnih tvari odnosno TOS će:

 • verificirati da tehnička dokumentacija sadrži sve bitne informacije za jasno definiranje posude,
 • verificirati da posude nisu u vezi s bilo kakvim nacionalnim popisom za sigurnost (crna lista),
 • verificirati da je debljina stjenke posude jednaka, ili veća od minimalne debljine stjenke, računate u skladu s relevantnom normom, za odgovarajuću granicu razvlačenja posude. Napomena: Vlasnik je obvezan osigurati provjeru debljine stjenke u akreditiranom laboratoriju te rezultate dostaviti Tijelu za ocjenu sukladnosti.
 • verificirati posude namijenjene za uporabu za vodik (ili drugih vezanih plinova) da li su u skladu relevantne norme (u opciji),

Nakon, odnosno ako, posude zadovolje gore navedene provjere, za iste će se izdati Izvještaj o ispitivanju i Certifikat o ponovnoj ocjeni sukladnosti postojeće PTO za tip. Takav certifikat će biti valjan za sve boce u vlasništvu koje pripadaju certificiranom tipu. Nakon provedbe ponovne ocjene sukladnosti, PTO mora biti izvrgnuta periodičkom pregledu prema Dodatku IV., dio III. Pravilnika.