ISO 37001:2016

Antikorupcijski standard

ISO 37001 - Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

 

Aktivnosti vezane uz sprječavanje koruptivnih radnji bazirane na kvalitetnom upravljanju rizicima postale su strateški cilj svake organizacije u javnoj upravi, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, pravnim osobama u kojima država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju vlasničke udjele, kao i privatnom i neprofitnom sektoru.

Standard ISO 37001 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS) omogućava organizaciji uspostavljanje strukturiranih procesa u svrhu jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju, kontinuiteta poslovanja, olakšanog usklađivanja i praćenja usklađenosti obvezujućom zakonskom regulativom i propisima iz područja borbe protiv korupcije u kontekstu sprječavanja podmićivanja te praćenje učinkovitosti cijelog sustava temeljenog na upravljanju rizicima.

Ključne prednosti implementacije standarda:

 • analiza i procjena lokacija najizloženijih riziku primanja mita
 • implementacija sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja i olakšano usklađivanje s obvezujućom nacionalnom zakonskom regulativom i propisima vezanim uz prijave nepravilnosti, primanje darova ili sukob interesa  
 • podrška razvoju i unaprjeđenju sustava upravljanja u borbi protiv mita i korupcije.

 

TÜV NORD Adriatic, članica TÜV NORD Group omogućila je proširen portfelj osposobljavanja i izobrazbe stručnjaka vezanih uz ova značajna i sve traženija područja djelovanja u organizacijama, a koje su dostupne i u tailor-made formi te prilagođene individualnim potrebama pojedine organizacije, bila ona iz javnog ili privatnog sektora, a koje uključuju i kontekst obvezujućeg nacionalnog regulatornog okvira vezanog uz prijave nepravilnosti, primanje darova ili sukob interesa.

Za sve dodatne informacije o edukacijama, certifikacijama sustava i ostalim uslugama možete nas kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com

 

Cilj edukacije

Osiguravanje kompetencija polaznika za kvalitetnu pripremu i provedbu te kontinuirano nadziranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja u organizaciji te osiguravanje kompetencija za kontinuirano praćenje usklađenosti organizacije s regulatornim okvirom vezanim uz borbu protiv korupcije u kontekstu suzbijanja podmićivanja i procjene rizika.

 

 

Tko bi trebao sudjelovati

Sve odgovorne osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za unutarnju reviziju, upravljanje i procjenu rizika, financijsko poslovanje, javnu nabavu, pravne i opće poslove te upravljanje ljudskim resursima, kao i svi oni koji žele steći potrebna znanja i certifikat stručnjaka za ISO 37001 i naučiti kako se uvodi, primjenjuje ili ocjenjuje sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS).

 

 

Izobrazba i osposobljavanje

TÜV NORD Akademija polaznicima ovih edukacija omogućava izbor različitih razina stjecanja kompetencija u područjima vezanim uz suzbijanje rizika od podmićivanja bazirano na tehnikama i alatima upravljanja rizicima te unaprjeđivanje procesa.

Stjecanje TÜV NORD Group certifikata osposobljenosti iz ovih područja polazniku predstavlja dokaz posjedovanja potrebnih stručnih znanja za uspješno uvođenje i auditiranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ovisno o položenoj razini:

 1. Stručna znanja koja će organizaciji pomoći u uvođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja sukladno standardu ISO 37001
   
 2. Tehnike i alate za kvalitetno upravljanje rizicima od podmićivanja i olakšano upravljanej regulatornom usklađenosti vezanom uz područje borbe protiv korupcije u kontekstu suzbijanja podmićivanja
   
 3. Kvalitetno provođenje nadzora, provedbu revizija sustava, kontinuirano poboljšavanje procesa te izvještavanje uprave i ostalih dionika.

 

 

Razine stjecanja kompetencija i moduli

Edukacijski moduli za stjecanje kompetencija stručnjaka za uvođenje i auditiranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001 i olakšanog usklađivanja s nacionalnom zakonskom regulativom vezanom uz borbu protiv korupcije podijeljeni su na tri razine:

ISO 37001 Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

 1. ISO 37001 Internal Auditor
 2. ISO 37001 Lead Implementer
 3. ISO 37001 Lead Auditor

Navedene edukacije dostupne su na hrvatskom i engleskom jeziku i u verzijama on-site (u prostorijama TÜV NORD Adriatic, Zagreb i Sarajevo) te interaktivnog e-učenja (on-line).

Stjecanje certifikata

Na kraju svake edukacije polaznici pišu ispit koji je uključen u cijenu edukacije. Polaznici koji su uspješno položili ispit dobivaju certifikat od TÜV NORD Adriatic / TÜV NORD Group priznat od međunarodnih institucija (TÜV NORD Certificate ili CQI/IRCA TÜV NORD Certifikate, ovisno o vrsti edukacije), dok polaznici koji nisu uspješno položili ispit dobivaju potvrdu o nazočnosti na edukaciji (TÜV NORD Certificate of Attendance) uz mogućnost ponovnog pristupanja ispitu unutar godine dana.

 

 

Program izobrazbe

Pregled svih modula i razina stjecanja certifikata nalazi se u navedenim tablicama u nastavku dokumenta.

TÜV Croatia, članica TÜV NORD Group omogućila je proširen portfelj osposobljavanja i izobrazbe stručnjaka vezanih uz ova značajna i sve traženija područja djelovanja u organizacijama, a koje su dostupne i u tailor-made formi te prilagođene individualnim potrebama pojedine organizacije.

Za sve dodatne informacije o edukacijama, certifikacijama sustava i ostalim uslugama možete nas kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com

 

 

 

Program izobrazbe

Certificirani stručnjak implementacije i auditiranja sustava upravljanja protiv podmićivanja prema ISO/IEC 37001 standardu

 

ISO 37001 Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Moduli i razine Interni Auditor Lead Implementer Lead Auditor
Osnovni principi i koncepti sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001 x x x
Povezani regulatorni okvir za suzbijanje korupcije i podmićivanja - zakoni, strategije i akcijski planovi x x x
Karakteristike i povezanost ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001 x x x
Određivanje opsega sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja x x x
Izrada i evaluacija plana implementacije sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja x x x
Upravljanje projektom  x x x
Upravljanje dokumentiranim informacijama x x x
Osnove upravljanja informacijama o privatnosti u organizaciji i upoznavanje sa zahtjevima standarda, tehničkim i organizacijskim mjerama x x x
Identifikacija relevantnog regulatornog okvira organizacije za suzbijanje korupcije i podmićivanja - zakoni, strategije i akcijski planovi x x x
Napredno razumijevanje zahtjeva standarda, smjernica, ciljeva kontrola i kontrola organizacijskih i tehničkih aspekata
Primijenjene organizacijske i tehničke mjere u uvođenju i auditiranju sustava ISO 37001 sukladno smjernicama ISO 19011   x x
Razumijevanje organizacije i njenog konteksta te potreba i očekivanja zainteresiranih strana x x x
Politika suzbijanja podmićivanja, odgovornosti i ovlasti, funkcija za suzbijanje podmićivanja   x x
Napredno upravljanje rizicima: planiranje, definiranje ciljeva, procjena i obrada rizika od podmićivanja, operativni nadzor   x x
Resursi, kompetencije (proces zapošljavanja), svijest i komunikacija x x x
Provedba - Operativno planiranje i kontrola; Due dilligence; Financijske i nefinancijske kontrole; Darovi, donacije i pogodnosti; Neadekvatne kontrole i istrage slučajeva podmićivanja   x x
Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje performansi sustava; Dokumentirane informacije; Interni audit; Upravina ocjena; Ocjena funkcije za suzbijanje podmićivanja x x x
Nesukladnosti i korektivne radnje te trajno poboljšavanje sustava   x x
Specifičnosti Aneksa A – Vodič za primjenu zahtjeva standarda ISO 37001   x x
Auditiranje / Revizija
Osnovni principi i koncepti u auditiranju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001 x    
Napredno razumijevanje konteksta auditiranja sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001     x
Osnove tehnika auditiranja i izrade audit plana x    
Primijenjeno auditiranje i izrade audit planova     x
Osnove pripreme, provedbe i izvještavanje s audita x    
Primijenjena priprema, provedba i izvještavanje s audita     x
Trajanje i ispit
Trajanje 2 dana 5 dana 5 dana
Certifikacijski ispit x x