ISO 14001:2015 seminar za interne auditore

CILJ EDUKACIJE:  ISO 14001:2015 obuka za internog auditora

Koliko je danas važna spoznaja da je okoliš promijenjen ili da se mijenja zato što ga isti ti koji u njemu žive prisiljavaju na to svojim načinom života i rada?
Ona organizacija koja je uvela sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima ISO 14001 ne samo da je poduzela sve da ispoštuje svu zakonsku regulativu koja se odnosi na ovo područje, nego je i stvorila okvir za stalna poboljšanja sustava te ih na adekvatan način prati i pospješuje.
Norma ISO 14001 omogućuje bilo kojoj vrsti organizacije da nadzire utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda ili usluga na okoliš.

 

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 14001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 14001:2015  od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-nord.com/hr