IRCA & CQI QMS ISO 14001:2015 - prijelazni tečaj

Jedan od osnovnih zahtjeva standarda ISO 14001:2015, potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sustava uspravljanja okolišem. Također, jedan od osnovnih alata razvoja sustava i njegovog usklađivanja je učinkovito i trajno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija. Kvalitetno provedeni interni auditi sustava upravljanja okolišem, važan su preduvjet zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 14001 i kasnije certifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sustava upravljanja okolišem.

Cilj seminara

Cilj ovog tečaja je opremiti postojeće vodeće auditore ISO 14001:2004 znanjem i  vještinama potrebnim za obavljanje audita sustava upravljanja okolišem prema novoj normi ISO 14001:2015, u skladu s ISO 19011 ISO/IEC 17021, kako je primjenjivo. Na ovom seminaru ćete naučiti više o novoj strukturi norme i novoj filozofiji, promjenama koje su se dogodile u odnosu na ISO 14001:2004 te interpretaciji istih.

Program seminara

Program obuhvaća predavanja, interaktivne radionice, pojedinačni i grupni rad  po sljedećim temama:

  • Uvod u tečaj
  • Okvir Annex SL
  • Promjene u novoj normi  ISO 14001:2015 kao rezultat prihvaćanja Annex SL-a
  • Promjene u zahtjevima ISO 14001:2015 s posebnom usredotočenošću na promjene koje nastaju kao rezultat revizije standarda
  • Tehnike auditiranja sukladno  normi ISO 14001:2015 s naglaskom na specifične promjene standarda
  • individualne vježbe i grupne radionice
  • Pismena provjera znanja

Tko može sudjelovati

Seminar je namijenjen postojećim vodećim auditorima sustava upravljanja

prema normi ISO 14001:2004. Svaki polaznik seminara će nakon

uspješno položenog ispita a nakon obrade materijala dobiti IRCA certifikat

koji je poznat i priznat od svih međunarodnih institucija

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-nord.com/hr

Raspored je podložan izmjenama, sve edukacije je moguće prilagoditi Vašim potrebama i mogućnostima.