Javna nabava za ponuditelje - Obuka za pripremu i predaju uspješne ponude - Listopad

TUV Croatia u suradnji sa gđom. Mirjanom Čusek-Slunjski (Angela d.o.o.) organizira dvodnevnu edukaciju 29. i 30. 10.2020.

Gđa. Čusek-Slunjski javnom nabavom se bavi od 2003. godine. Ovlašteni je trener u području javne nabave i posjeduje više od 13 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora, tehničke inspekcije i nadzora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 4.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

Edukacija je namijenjena svim dionicima u procesu javne nabave te je prilagođena onima koji prvi put ulaze u svijet javne nabave kako i onima sa iskustvom.

 

PROGRAM EDUKACIJE:

UVOD U JAVNU NABAVU

• Tko je tko u javnoj nabavi – zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave u RH

• Javna nabava u RH u brojkama

• Broj i vrsta naručitelja

• Broj i vrijednost ugovora prema vrijednosnom pragu i predmetu nabave

• Broj i vrijednost ugovora prema vrsti naručitelja/djelatnosti

• Broj i vrijednost nabave prema državi sjedišta ponuditelja

• Broj ponuda u postupcima javne nabave

• Vrste postupaka javne nabave

• Objave javne nabave

• Financijski pragovi u javnoj nabavi

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (skr.EOJN)

• Upoznavanje s platformom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

• Prijava ponuditelja u sustav EOJN

• CPV kodovi i njihov smisao u postupcima javne nabave

• Preuzimanje dokumentacije o nabavi u sustavu EOJN

• Planovi nabave naručitelja

• Prethodna savjetovanja prije objave postupka u EOJN – mogućnost utjecaja na izmjene dokumentacije o nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI – čitanje s razumijevanjem I. dio

• Prikaz uvjeta i zahtjeva iz Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/2016- dalje ZJN 2016) i podzakonskih propisa koje Naručitelj smije tražiti od ponuditelja u postupcima javne nabave – jesu li uvjeti povezani s predmetom nabave?

• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti: profesionalna sposobnost, tehnička i stručna sposobnost, ekonomska i financijska sposobnost)

• Što su to minimalni zahtjevi za uspješan ugovor?

• Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem u javnoj nabavi

• Jednakovrijednost u javnoj nabavi

• Jamstva u javnoj nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI – čitanje s razumijevanjem II. dio

• Kriterij za odabir ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda – zakonske pretpostavke i mogućnosti raspisivanja kriterija

• Poznavanje predmeta nabave kao ključ razrade uspješnog kriterija za odabir ponude

• Udio cijene u kriteriju

• Praktičan prikaz kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kroz provedene postupke javne nabave

PRETPOSTAVKE ZA PRIPREMU PONUDE

• Izrada liste potrebnih dokumenata za predaju ponude na praktičnom primjeru iz EOJN

• Projekcija rokova potrebnih za pripremu i predaju ponude

• Ispunjavanje troškovnika – prikaz rizika

• Priprema jamstva za ozbiljnost ponude – pravodobnost predaje

• Pravo ponuditelja tražiti pojašnjenje i/ili izmjenu dokumentacije o nabavi (pravodobnost zahtjeva, način podnošenja zahtjeva)

• Mogućnost ulaganja žalbe na dokumentaciju o nabavi (prikaz načina i rokova) i posljedice ulaganja žalbe za Naručitelja

• Priprema dokumentacije za dokazivanje kriterija za odabir ponude (ENP)

PRIPREMA I PREDAJA PONUDE

• Ispunjavanje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (European Single Procurement Document, skr.ESPD) – praktičan prikaz u EOJN

• Praktičan prikaz predaje ponude u EOJN RH

ZAHTJEVI ZA POJAŠNJENJA U PREGLEDU I OCJENI PONUDA, TAJNOST PODATAKA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, UVID U PONUDE, IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• Zahtjevi za pojašnjenja ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda

• Zahtjevi za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata

• Koje dokumente naručitelji mogu sami dohvatiti preko sustava EOJN?

• Prihvati ispravaka računskih pogrešaka

• Zahtjevi za objašnjenje izuzetno niske cijene

• Posljedice nedostavljanja traženih dokumenata

• Koji podaci se mogu označiti tajnom?

• Uvid u ponude drugih ponuditelja

• Sklapanje i izvršenje ugovora

• Raskid ugovora

• Mogućnosti izmjene ugovora tijekom njegova trajanja (VTR-ovi, produženja rokova izvršenja i dr.razlozi)

PRIGOVORI I ŽALBE

• Mogućnosti ulaganja prigovora/žalbi u postupcima jednostavne nabave

• Prava ponuditelja temeljem Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)

• Pravna zaštita u postupcima javne nabave – nadležnost za rješavanje žalbi

• Pravni interes za izjavljivanje žalbe

• Naknade za pokretanje žalbenog postupka

• Odlučivanje i dostava odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – dalje: DKOM

• Što nakon negativnog rješenja DKOM-a?

• Ogledni primjeri žalbi na dokumentaciju o nabavi, odluke o odabiru i odluke o poništenju

 

CERTIFIKAT:

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdano uvjerenje / certifikat

KOTIZACIJA: 1900,00 KN + PDV

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr 

“Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas”