ISO 14001:2015 seminar za interne auditore BiH - Rujan

ISO 14001 seminar za interne auditore: Zajedno do odgovornijeg upravljanja okolišem! Pozivamo Vas na seminar za interne auditore ISO 14001:2015 koji će se održati u Sarajevu 28.09.-29.09.2020.

Danas se očekuje da se u upravljanju organizacijom moraju uključiti aspekti okoliša kao bitne odrednice u razvoju.

Međunarodni standard EN ISO 14001 je standard koja govori o zahtjevima koji se odnose na sistem okolinskog upravljanja. Ona organizacija koja je implementirala zahtjeve ovog standarda, ne samo da poštuje zakonsku regulativu koja se odnosi na ovo područje, nego je stvorila okvir za stalna poboljšanja sistema, te ih na adekvatan način prati i unaprjeđuje. Standard ISO 14001 omogućuje bilo kojoj vrsti organizacije da nadzire utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda ili usluga na okolinu.

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 14001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja okolinom. Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

Kvalitetno provedeni interni auditi okolinskog upravljanja važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 14001 i kasnije certifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema okolinskog upravljanja.

 

Cilj seminara

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema okolinskog upravljanja. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

 

Program seminara

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

  • Uvod u ISO 14001, pregled, dokumentacija
  • Zahtjevi ISO 14001:2015, dokumentacija, vježbe
  • Svrha i tipovi audita, certificiranje sistema okolinskog upravljanja
  • Postupci i način provođenja audita:
  • priprema za audit
  • provođenje audita
  • pisanje izvještaja i nalaza
  • Zahtjevi za auditora

Završna provjera znanja

 

Ko može sudjelovati

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema okolinskog upravljanja, (upravljanje okolinom, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe, ...). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

 

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog od strane TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 14001:2015, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na

ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

 

PREDAVAČ

mr.sc. Sabahudin Šabanović, dipl.ing.maš

Lead auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

 

DATUM ODRŽAVANJA

28.09.-29.09.2020.

2 dana

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Sarajevo

 

CIJENA SEMINARA

185,00 EUR

 

POSTUPAK PRIJAVE

1.Ispunjenu prijavnicu dostaviti:

email: alagumdzija@tuv-nord.com

fax: +387 33 650 730

2.Polazniku se mailom ili faksom šalje  predračun  prema  kojem vrši avansnu uplatu

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da će podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

 

KONTAKT OSOBA

Adna Lagumdžija

TÜV Croatia d.o.o. –

Predstavništvo u Bosni i Hercegovini TÜV NORD GROUP

Tel/Fax:  +387 33 650 730

Mob:     +387 61 155 917

Email:    alagumdzija@tuv-nord.com