Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους – Εξασφαλίζοντας την Ποιότητα

Οι επιθεωρήσεις 2ου Μέρους είναι οι επιθεωρήσεις συμμόρφωσης των απαιτήσεων μιας εταιρείας όπως αυτές εφαρμόζονται από έναν τρίτο οργανισμό (π.χ έναν προμηθευτή). Συνήθως διεξάγονται με σκοπό να διαπιστωθεί εάν ο προμηθευτής μπορεί να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες ή προτεινόμενες συμβατικές απαιτήσεις.

Όσες εταιρείες επιθυμούν να επιτύχουν τη συνεχή βελτίωση πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται κινδύνους που σχετίζονται με την ποιότητα, το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία, την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων κλπ. Οι κίνδυνοι αυτοί επεκτείνονται στους προμηθευτές και τους υπεργολάβους μιας εταιρείας καθιστώντας τον έλεγχο των προμηθευτών απαραίτητο για την διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις της εταιρείας σχετικά με τους εντοπισθέντες κινδύνους.

Οι Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους διεξάγονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • τις απαιτήσεις και προσδοκίες της εταιρείας,
  • τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • τις βέλτιστες πρακτικές και τα αναγνωρισμένα πρότυπα.


Με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προμηθευτών, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια ποιότητας ικανοποιούνται και εξασφαλίζονται καθώς οι προμηθευτές της οφείλουν να καλύπτουν και να βελτιώνουν συνεχώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουν συμβατικά καθοριστεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι το εμπορικό σήμα μιας εταιρείας να προστατεύεται και να ενισχύεται αφού ικανοποιούνται όλα τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Η στρατηγική, το όραμα και οι αξίες της εταιρείας επαληθεύονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καθώς το δίκτυο των προμηθευτών της εταιρείας επιτυγχάνει το προσδοκώμενο επίπεδο αποδοτικότητας και εστιάζει σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης.

Οι επιθεωρήσης 2ου Μέρους που διενεργούνται από οργανισμούς πιστοποίησης όπως η TÜV CYPRUS, παρέχουν στην εταιρείας σας το όφελος της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας καθώς και τη μείωση της χρήσης εσωτερικών πόρων, μειώνοντας έτσι το τελικό κόστος των επιθεωρήσεων.

Η TÜV CYPRUS έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων 2ου Μέρους. Οι επιθεωρητές μας είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια και αμεροληψία στις διαδικασίες της επιθεώρησης. Η συνεργασία με την TÜV CYPRUS εξασφαλίζει ότι η εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν και βελτιώνουν την ποιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται πολύτιμος χρόνος και πόροι.

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy