Ανακλήσεις Πιστοποιητικών

Καταργήσεις / Ανακλήσεις Πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης

Η TÜV CYPRUS έχει το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή ανάκληση πιστοποιητικού σε περίπτωση που:

  • Ο Οργανισμός παραβιάσει όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και της σχετικής Σύμβασης, προβαίνει σε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού ή του λογοτύπου, ή τα χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο προς στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.
  • Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης επιτήρησης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του πιστοποιητικού και του λογότυπου ή αυτή δεν δύναται να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV CYPRUS αλλά αφορούν τον Οργανισμό.
  • Ο Οργανισμός κηρυχθεί σε πτώχευση.
  • Ο Οργανισμός δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες στην TÜV CYPRUS και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν.
  • Ο Οργανισμός ζητήσει κατάργηση του πιστοποιητικού για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV CYPRUS αλλά αφορούν τον Οργανισμό. 
TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy