Επιθεωρήσεις Σιδηροδρομικού Υλικού

Οι Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σιδηροδρομικού εξοπλισμού και κατασκευών (όπως τροχαίο υλικό, συστήματα έλξης, τροχιόδρομοι, σηματοδότηση, συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας, συστήματα ασφαλείας) γίνονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα του τροχαίου υλικού ανταποκρίνονται στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Η TÜV CYPRUS, σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, οι οποίες διακρίνονται σε:

 

  • Έγκριση τύπου εξοπλισμού και συστημάτων,
  • Πιστοποίηση των δοκιμών τύπου,
  • Ελέγχους και πιστοποίηση πρώτου αντικειμένου (First Article Inspection),
  • Επιθεώρηση κατά την παραγωγή / κατασκευή / συναρμογή,
  • Πιστοποίηση των δοκιμών σειράς (Running tests),
  • Δοκιμές παραλαβής,
  • Επιθεώρηση κατά την κατασκευή τροχιοδρόμων, υποσταθμών, αμαξοστασίων.
TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy