Επιθεωρήσεις Πυροπροστασίας

Οι επιθεωρήσεις πυροπροστασίας κτιρίων είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κτιρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι επιθεωρήσεις αξιολογούν το κτίριο για τα ακόλουθα:

  • τον διαχωρισμό του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα,
  • την κατασκευή του περιβλήματος του πυροδιαμερίσματος,
  • την εξασφάλιση όδευσης διαφυγής των χρηστών,
  • τη διαχείριση καπνού,
  • τη σήμανση και το φωτισμό ασφαλείας,
  • τη λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης, καταιονιστήρων, CO2 και άλλων κατασβεστικών μέσων.

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, των διεθνών κωδικών και κανόνων που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση (NFPA, VdS, DIN, CΕΑ) καθώς και των Ευρωπαϊκών προτύπων όπως ΕΝ 15004-1:2008.

Η TÜV CYPRUS σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • έλεγχο της μελέτης των συστημάτων πυροπροστασίας,
  • έγκριση των υλικών που χρησιμοποιούνται,
  • επιθεώρηση των κατασκευών και τις λειτουργικές δοκιμές των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες μας εξασφαλίζουν τη χρήση των καταλληλότερων υλικών και επαληθεύουν την αρτιότητα και τη συμβατότητα των εγκαταστάσεων με στόχο την αποτελεσματικότητά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Έτσι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και των κτιρίων εξασφαλίζονται, αποτελώντας σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών. 

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy