Επιθεωρήσεις Κτιριακών και Τεχνικών Έργων

Οι επιθεωρήσεις κτιριακών και τεχνικών έργων εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις:

 • των προδιαγραφών της σύμβασης,
 • του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου,
 • της ποιότητας, και
 • της ασφάλειας. 

Η TÜV CYPRUS, σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.),
 • Έλεγχο εφαρμογής του Π.Π.Ε.,
 • Έγκριση Υλικών, Εξοπλισμού και Κατασκευών που θα ενσωματωθούν,
 • Ανασκόπηση των μεθοδολογιών κατασκευής υπεργολάβων,
 • Παρουσία σε Εργαστηριακές Δοκιμές,
 • Επιθεώρηση κατά την Ανέγερση / Κατασκευή,
 • Παρουσία σε Τελικές Δοκιμές Παραλαβής - Λειτουργικούς Ελέγχους και στο Commissioning.

Οι επιθεωρήσεις αυτές μπορούν να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες σε εύλογο χρόνο, βελτιώνοντας την ποιότητα της κατασκευής, με αποτέλεσμα την παράταση της διάρκειας ζωής του τελικού προϊόντος.

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy