MENU

Tính độc lập và tính khách quan

Tuyên bố về tính độc lập và tính khách quan trong hoạt động đánh giá thực hiện bởi TUV NORD Việt Nam. Chi tiết mời quý vị tham khảo trong file đính kèm