Έλεγχος μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με τα κεφάλαια 6.2 & 6.8 της ADR 2015

EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering

Έλεγχοι σύμφωνα με την Οδηγία 2010/35/ΕΕ από τον Κοινοποιημένο Φορέα TÜV Cyprus

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση όπως βυτιοφόρων και φιάλων αερίου σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση, είναι μια νομοθετική υποχρέωση με την οποία επιβεβαιώνεται η ασφάλεια του εξοπλισμού και η συμμόρφωση του με κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

H TÜV Cyprus είναι διαπιστευμένη με το EN ISO/IEC 17020:2012 από τον CYSAB (με αριθμό πιστοποιητικού ΦΕ002) και είναι κοινοποιημένος φορέας με αριθμό ΝΒ 2261 για να διεξάγει ελέγχους για τη συμμόρφωση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με βάση την Οδηγία 2010/35/ΕΕ και των κεφαλαίων 6.2 και 6.8 της συμφωνίας ADR.

  • Οι έλεγχοι καλύπτουν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ενδιάμεσους και περιοδικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και επαναξιολογήσεις.
  • Εφαρμόζονται σε δοχεία πίεσης συμπεριλαμβανομένων φιάλων αερίου (π.χ. φιάλες υγραερίου και δοχεία ιατρικών αερίων), βαλβίδες και άλλα εξαρτήματα (κεφάλαίο 6.2 της συμφωνίας ADR).
  • Εφαρμόζονται σε δεξαμενές, οχήματα−συστοιχίες, βαγόνια−συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs), στρόφιγγες και άλλα εξαρτήματα (κεφάλαίο 6.8 της συμφωνίας ADR) 
TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy