MENU

(ONLİNE GÖRÜŞME) (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / POTANSİTEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI/DENETÇİ/EĞİTMEN)

(ONLİNE GÖRÜŞME) (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / POTANSİTEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI/DENETÇİ/EĞİTMEN)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (Kısaca “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz “ürün veya hizmet alan kişi”nin / “potansiyel ürün veya hizmet alıcısı/ Denetçi / Eğitmen”nın kişisel verilerini işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler (ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, görsel ve işitsel kayıtlar) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, uzaktan görüşme imkânının elde edilebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, tanıtım faaliyetlerinin icrası, organizasyon ve etkinlik yönetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi için hard disk, e-posta sunucularına kayıt, sosyal medya sunucularına kayıt yöntemleriyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; açık rızanın alınması kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz. 
2. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir. Alınan verilerin yurtiçi ve yurtdışında bir aktarımı bulunmamaktadır.
3. Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,
-        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.
4. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 
•    Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Kozyağatı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Odak Plaza Blok No:5 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvk@tuv-turkey.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.