MENU

Det finns många former av trycksatta anordningar, på olika typer av arbetsplatser. Oavsett om det är fråga om luftbehållare på tryckluftskompressorer, gasoltankar, pannor i energianläggningar eller processkärl i kemisk- och cellulosateknisk industri så har Arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer för hur de ska hanteras, användas och underhållas.

Anledningen till att det finns särskilda föreskrifter för just den här typen av utrustning är att den är förknippad med vissa risker. På grund av det är det viktigt att arbetet anpassas och organiseras på ett säkert sätt.

Med hjälp av exempelvis föreskrifterna AFS 2016:2, AFS 2016:1, AFS 2006:8 och AFS 2002:1 kan arbetsgivare få användbara råd angående just trycksatta anordningar. Men, vissa saker måste hanteras av ett ackrediterat kontrollorgan. I samband med till exempel revisionsbesiktning av tryckkärl är tekniska objektiva tredjepartsbedömningar en tacksam hjälp på vägen till en effektiv och kvalitetssäkrad anläggning.

Vad innebär då egentligen en revisionsbesiktning?

Krav från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets, och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter handlar inte bara om rekommendationer. De ställer istället faktiska krav på hur trycksatta anordningar ska hanteras, och revisionsbesiktning är just ett sådant krav. Föreskrifterna förklarar att besiktningar ska göras exempelvis när tryckkärl eller trycksatta anordningar byggts om, reparerats, misstänks ha skadats eller i samband med förflyttning.

Verifierar funktion och säkerhet

Kort sagt så är syftet med en revisionsbesiktning att se till att alla säkerhetskrav uppfylls, men vem som helst kan inte anlitas för uppdraget. För att säkerställa objektivitet och mesta möjliga kvalitet så krävs oftast att företaget anlitar ett ackrediterat kontrollorgan som i sin tur anpassar inspektionen och besiktningen just efter de aktuella behoven på arbetsplatsen.

Det finns många tekniska riktlinjer för användning och hantering av trycksatta anordningar, som är viktiga för dig som arbetsgivare att ta hänsyn till. Du som har frågor om tryckkärl, behållare, rörledningar och anläggningar eller om vilka klassificeringar som gäller kan också kontakta TÜV NORD för rådgivning. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan med god kompetens om inspektion av tryckutrustning och ISO-certifiering för företag i Sverige. TÜV NORD anpassar också alla eventuella åtgärder efter de rådande förutsättningarna och behoven på just ditt företag.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TÜV NORD.” 

Kontakta Håkan för frågor gällande revisionsbesiktning