MENU

ISO 14001 är den mest erkända standarden i världen inom miljö. Detta gäller även i Sverige. Att vara certifierad enligt ISO 14001 är idag en självklarhet inom många branscher. I vissa sammanhang kan det vara så att ni inte blir tilltänkt som leverantör eller partner om ni inte är certifierade. Ett exempel på detta är inom offentlig sektor där det inte är ovanligt att leverantörer har krav på sig att vara certifierade för att få vara med i upphandlingar. Många företag upptäcker att ett miljöledningssystem hjälper dem att vara mer resurseffektiva samtidigt som det stärker marknadsföringen för företaget.

Forskningen visar att de företag som ur ett ekonomiskt perspektiv tjänar allra mest på att certifieras enligt ISO 14001 är de som certifierar sig med rätt intentioner. Med rätt intentioner menar de att företaget inte enbart certifierar sig för att det finns ett krav från kunder att göra det. Utan att det finns en vilja inifrån organisationen att driva ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete inom miljö.

ISO 14001:2004 uppdateras till ISO 14001:2015

Den tidigare upplagan ISO 14001:2004 är sedan några år tillbaka ersatt av ISO 14001:2015. De företag som är certifierade enligt den äldre upplagan måste ha gjort en revision av sitt ledningssystem före september 2018 för att behålla sin certifiering.

Anledning till att certifieringen uppdateras beror på att standarden innehåller tydligare krav, ett mer lättförståeligt språk och en gemensam struktur. Till viss del kommer den nya upplagan att likna den äldre i form av viss terminologi och liknande rubriker. Detta för att standarder ska följa ett liknande mönster.

Specifika delar som byts ut är avsnittet om förebyggande åtgärder vilket ersätts med det nya avsnittet, riskbaserat tankesätt. I detta avsnitt tydliggörs att er organisation ska identifiera och ha en tydlig process för att hantera risker. I ISO 14001:2015 läggs det också mer vikt vid omvärldsfaktorers påverkan av ledningssystemet, konkurrenter samt intressenter. En annan nyhet är att ISO 14001:2015 kommer att bli enklare att använda för tjänste- och serviceföretag.

Det nya ledningssystemet ställer också krav på ett större engagemang från ledning inom er organisation då styrning av verksamhetsprocesser och affärsnytta får ett större utrymme. Det läggs också större tyngdpunkt på ändringshantering och möjligheten att spåra händelser.

Vill ni veta mer om ISO 14001 certifierings kostnad eller hur TÜV NORD kan hjälpa er att utveckla ert ledningssystem till ett verktyg för ständig förbättring och kontroll? Kontakta oss idag!