MENU

Hur gör man en riskanalys?

Riskanalyser utförs på olika verksamhetsnivåer, från en lokal till övergripande organisatorisk nivå. Syftet med en riskanalys är att identifiera vilka risker som finns, lista upp dem, och sedan ur både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv analysera dem för att utarbeta åtgärder för hantering av dem.

Riskanalyserutförs på olika verksamhetsnivåer, från en lokal till övergripande organisatorisk nivå. Syftet med en riskanalys är att identifiera vilka risker som finns, lista upp dem, och sedan ur både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv analysera dem för att utarbeta åtgärder för hantering av dem. En riskanalys ska genomföras regelbundet och även då något i organisationen har förändrats. Exempel på förändringar då en riskanalys bör genomföras: personalförändringar, nya arbetstider eller arbetsmetoder, om- och nybyggnationer, ny maskinell utrustning samt andra organisations-, arbetsmiljö- och verksamhetsförändringar.

Riskanalys process

Det finns inget rätt eller fel i hur man gör en riskanalys. Det finns många olika sätt att genomföra en riskanalys på, och det bästa man kan göra är att utarbeta en process som bolaget själv är bekväm och bekant med. Behöver ni hjälp med er riskanalys för arbetsmiljö eller annat område så välkomnar vi er att kontakta oss på TÜV NORD. Vi hjälper upprätta en riskanalys gällande upplägg, metod, riskidentifiering, riskbedömning samt dokumentation och arkivering.

Det finns inga ställda krav på hur en riskanalys ska genomföras. Det finns dock ett par steg ett företag ej bör missa utifrån vår erfarenhet

Steg 1: Informationsinsamling

Första steget är att samla in och gå igenom all relevant information för det aktuella ärendet. Detta kan till exempel vara biståndsbeslut, lagstiftningar med mera.

Steg 2: Identifiera risker

Utifrån den aktuella informationen som hittats ska man sedan identifiera de risker som kan tänkas uppstå. Vart riskerna kan uppstå och vad riskerna kan leda till.

Steg 3: Bedöma riskerna

Efter riskerna identifierats ska sannolikheten att de inträffar uppskattas och vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå.

Dessa tre steg sammanfattar hur en riskanalys genomförs. En riskanalys är det inledande momentet i en riskbedömning. Nedan följer de resterande stegen i en komplett riskbedömning.

Steg 4: Rangordna riskerna

Utifrån den bedömning som gjorts ska man sedan prioritera riskerna om sannolikheten att de uppstår och graden av allvarlighet.

Steg 5: Utforma åtgärder

När all basinformation om vilka risker som finns och vilka som borde prioriteras behöver det tas fram åtgärder att förhindra eller minska sannolikheten att de inträffar.

Steg 6: Skapa en handlingsplan

Skapa en handlingsplan för åtgärder med detaljer om vem som ansvarar för vilket ärende, när åtgärderna ska vara genomförda, samt när man ska göra en uppföljning på ärendets åtgärd.

Steg 7: Följ upp

Till sist behöver man följa upp de olika ärendena. Se till att åtgärderna har genomförts och kontrollera vilken effekt de har haft på det specifika fallet. Om några förändringar skett inom ärendet kan en ny riskanalys genomföras för att hantera ytterligare, potentiella risker.

Kontakta TÜV NORD för stöttning med er riskanalys

I ett hav av olika tillvägagångssätt kan det vara svårt att veta vilken process för en riskanalys som är snabbast, billigast och mest effektiv. Kontakta TÜV NORD eller ta en titt runt på vår hemsida för mer information om riskanalyser, riskmatriser, certifikat med mera. Med TÜV NORDs erfarenhet och expertkompetens av riskanalyser för arbetsmiljön och andra områden hjälper vi industrin att bli både säkrare och mer effektiv.