MENU

En guide till PED direktivet

För olika system och anordningar gäller olika direktiv och bestämmelser. Vid inspektion, konstruktion och tillverkningar av tryckkärl och trycksatta anordningar utgår man inom EU från PED, direktivet för tryckbärande anordningar som varit obligatoriskt sedan 2002 och förnyades 2016.

Vad är PED?

Pressure Equipment Directive (PED) är ett direktiv för tryckbärande eller trycksatta anordningar. Det är Europakommissionen som har låtit ta fram och utgivit ett flertal direktiv som reglerar tillverkning och konstruktion på en rad olika tekniska anordningar (till exempel tryckbärande anordningar, hissar, maskiner).

Direktivet finns publicerat på alla språk inom EU och heter 2014/68/EU. Den gemensamma standarden för trycksatta anordningar möjliggör export och import av trycksatta anordningar inom samtliga EES-länder.

Vilken typ av anordningar kan PED appliceras på?

PED direktivet appliceras främst på trycksatta anordningar vars högsta innertryck inte överstiger 0,5 bar. Det finns ett stort antal anordningar som är trycksatta på olika typer av arbetsplatser och i samhället. Det kan till exempel vara:

● Tryckkärl (inklusive värmeväxlare och pannor)

● Tryckbärande tillbehör

● Industriella rörledningar

● Säkerhetsanordningar

Varför PED?

PED direktivet finns till för att trycksatta anordningar är förknippat med vissa risker och att de är vanligt förekommande i en hel del olika miljöer. Om en ledning, ett rör eller ett tryckkärl brister finns stora risker för personskador och materiella skador. PED anger bland annat hur trycksatta anordningar skall tillverkas och förtydligar också ansvaren på distributör, importör, slutkund och användaren.

Svenska myndighetskrav och PED direktivet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt arbetsmiljöverket ställer krav på när trycksatta anordningar ska besiktigas. Inom dessa krav är även revisionsbesiktning en del. En revisionsbesiktning ska genomföras om den trycksatta anordningen reparerats, byggts om, flyttats eller om det finns misstanke om att anordningen är skadad. Revisionsbesiktning skall utföras av anmälda och ackrediterade organ som tittar på tillverkning, ansvarsroller och dokumentation. Detta är alltså inte rekommendationer för när en revisionsbesiktning ska genomföras utan direkta krav från ovan nämnda myndigheter. Arbetsmiljöverkets implementering av PED heter AFS 2016:1.

PED och andra certifieringar för företag i Sverige

Som arbetsgivare finns många tekniska riktlinjer för användning och hantering av trycksatta anordningar som är viktiga att känna till och ta hänsyn till. Både om ni själva tillverkar anordningarna eller använder dem i er verksamhet. Om du har frågor om hantering eller klassificering av trycksatta anordningar, tryckkärl, rörledningar och anläggningar kan du kontakta TÜV NORD.

TÜV NORD är ett ackrediterat kontrollorgan med lång erfarenhet och kunskaper inom PED direktivet för tryckbärande anordningar. TÜV NORD utfärdar även en rad andra certifieringar och inspektionstjänster. Du hittar mer information om andra tjänster här: Från A till Ö. Du kan även ta del av mer information om PED och riktlinjer för PED direktivet.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TÜV NORD.”