MENU

AFS 2005 3samlar reglerna för besiktning av trycksatta anordningar och ger vissa råd om hur kraven ska tolkas och tillämpas. Framöver kommer dock dessa föreskrifter att utvecklas vidare i nya AFS 2017 3.

Trycksatta anordningar är exempelvis behållare som tryckkärl, cisterner och vakuumkärl men omfattar även pannor, rörledningar och andra typer av anordningar. För att säkerställa att utrustningen verkligen installeras och används på rätt sätt så ska den regelbundet kontrolleras, i vissa fall av ett ackrediterat organ.I samband med detta görs bland annat driftprov som inkluderar systemkontroll och funktionskontroll av den aktuella säkerhetsutrustningen.

Även följande moment ingår i en kontroll:

In- och utvändig undersökning

I samband med en in- och utvändig undersökning av de trycksatta anordningarna säkerställs att utrustningen inte har några defekter eller brister som skulle kunna påverka säkerheten eller leda till olyckor på arbetsplatsen. Om den här undersökningen innebär att vissa delar måste plockas isär, eller att anläggningen säkerhetsutrustning demonteras så ska denna funktion testas efter undersökningen, i samband med återmontage. 

Analys enligt besiktningsklasser

Besiktningen utgår ifrån anordningarnas specifika besiktningsklass som i sin tur tar hänsyn till exempelvis temperatur, tryck, volym, effekt och diameter. Anordningen placeras också i olika klasser beroende på vilken fluid som används. Fluider som är exempelvis explosiva, cancerogena, brandfarliga eller oxiderande hamnar i grupp 1a, medan grupp 2a gäller för övriga. Olika diagram anger sedan riktlinjerna för kontroll av anläggningarna.

Dokumentation

Dokumentation och rutiner är en viktig del när det kommer till användning av trycksatta anordningar. Därför kontrolleras det att arbetsgivaren har ett aktuellt och relevant tillsynssprogram för sina anläggningar. Nya AFS 2017 3 skärper kraven på detta ytterligare, och därför är det av hög betydelse att vara väl medveten om vilka regler som gäller.

Även om det finns tydliga riktlinjer för kontroll av tryckkärl och liknande anordningar så är det mycket att tänka på. Arbetet med detta, och med denna typ av utrustning underlättas väsentligt om fler av dina anställda vet vad som gäller och för vilken typ av utrustning. Kontakta TÜV NORD för utbildning, ISO certifiering eller AFS 2005 3 besiktning av trycksatta anordningar. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan som också utbildar så att ni står väl rustade inför den nya AFSen.

Just nu är beskedet från Arbetsmiljöverket att AFS 2005:3 ersätts med AFS 2017:3 första december 2017.