MENU

EU har olika riktlinjer och regelverk för företag inom tillverknings,- energi- och processindustrin. Certifieringar är exempel på sådana direktiv, framtagna för kontroll av att inslag i produktion och distribution överensstämmer med branschrådande krav.

För att säkerställa att etablerade standarder följs inspekteras företag och verksamheter regelbundet av anmälda och utsedda organ, som alltså fungerar lite som EU:s förlängda arm. Dessa organ är oberoende och arbetar i praktiken med att besikta och verifiera olika produkter, anläggningar, system samt processer.

För olika områden och system gäller dock olika bestämmelser och riktlinjer. Till exempel vid inspektion av tryckbärande anläggningar utgår man från riktlinjerna i det europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive). Detta har varit obligatoriskt sedan 2002 och förnyades senast 2016 i samband med implementeringen av PED 2014/68/EU.

Själva syftet med inspektioner av just tryckbärande anläggningar är att säkra kvalitet, miljö och framförallt säkerhet. Besiktningen ska alltid genomföras av ett ackrediterat och anmält organ enligt PED, som då tittar närmare på bland annat följande faktorer:

Tillverkning och ansvarsroller

PED anger bland annat hur tryckkärl och liknande skall tillverkas men förtydligar också vilket ansvar som vilar på distributörer, importörer, slutkund och brukare av tryckbärande kärl. Spårbarhet, CE-märkning och klassificeringsparametrar för tryck, diameter och fluider är bara en del av alla detaljer som regleras genom PED och som är av betydelse för säkra och funktionella tryckkärl.

Dokumentation

PED kräver också dokumentation över vilka harmoniserade standarder som följs, samt noggrann återgivning av alla eventuella avsteg från rådande standarder. För bästa möjliga spårbarhet kan det också vara så ritningar och tekniska specifikationer kan behöva begäras in från tillverkare och underleverantörer. Relevant dokumentation ska sedan finnas tillgänglig i tio års tid.

Detta är bara en liten del av vad som står att läsa i tryckkärlsdirektivet, riktlinjerna är betydligt mer omfattande än så. Du som upplever det som problematiskt att få en tydlig överblick över vad som verkligen gäller kan ta hjälp av TÜV NORD. De är ett anmält organ i Sverige som genomför inspektioner av trycksatta anordningar och även erbjuder rådgivning, service och utbildning för bland annat tillverknings- och processindustrin. Mer information hittar du på deras webbplats.

Kontakta Benny för frågor gällande PED

Relaterade nyheter

Fortlöpande tillsyn - nu med sanktionsavgifter

Fortlöpande tillsyn, eller FLT, uppdateras återigen med nya AFS 2017:3. Nu skärps kraven och det införs nya…
Läs mer