MENU

Vad är en riskanalys?

Vad är en riskanalys? Vad är en riskanalys? Vad är en riskanalys? Vad är en riskanalys?

Syftet med en riskanalys är att kontinuerligt använda sig av befintlig och tillgänglig information för att beräkna potentiella risker med hantering av ett system, en produkt, eller tjänst men kan även vara bra att genomföra vid exempelvis organisatoriska förändringar. En analys kan utföras på både lokal nivå, verksamhetsnivå och på en övergripande organisatorisk nivå. Analyser som sker på övergripande nivå är ofta betydligt mer komplexa samt tidskrävande än på lokal nivå. Genom att tillämpa en riskanalys kan ert företag avgöra sannolikheten för negativa händelser samt dess konsekvenser. Kartläggning av eventuella riskområden gör det enklare för företag att vidta förebyggande åtgärder för att minimera negativa händelser på lång och kort sikt. Det finns inga regler kring hur en riskanalys skall gå till, således finns det en mängd varianter att välja mellan beroende på vad det är som skall analyseras. Följande lista kan vara till hjälp när en analys skall genomföras.

Övergripande steg vid en riskanalys

  • Initiera arbetet med analysen
  • Kartlägg och beskriv processer
  • Identifiera vilka risker som finns med respektive process
  • Värdera hur stora riskerna är per område
  • Utforska och säkerställ bakomliggande orsaker
  • Lista ner förslag kring åtgärder och vilken metod som skall tillämpas vid uppföljning
  • Sammanställ en rapport
  • Fastställ åtgärder, uppföljning samt tidsplan för själva genomförandet av valda åtgärder

Stegen ovan är exempel på hur ni kan gå tillväga. Beroende på hur omfattande analysen är kan det ibland räcka med riskidentifiering och analys av respektive risk utifrån ett kvalitativt samt kvantitativt perspektiv. Därefter följer en riskbedömning kring vilka risker som skall beaktas samt arbetas med i förebyggande syfte.

 

Riskanalys för arbetsmiljön

Riskhantering är ett brett område, men det handlar ofta om risken för ohälsa och olycksfall som uppstår i relation till arbetsmiljön. Vanligt förekommande risker beror ofta på mänskliga eller tekniska faktorer och hur dessa samverkar eller inte samverkar. Till exempel kan förhållanden mellan ledningsgrupp och medarbetare inte fungera optimalt vilket i sin tur leder till stress för flera av de anställda. Det kan även ske olyckor vid hantering av maskiner vilket kan bero på att viss säkerhetsutrustning saknas.

 

Krav för riskanalys av trycksatta anordningar enligt arbetsmiljöverket

Trycksatta anordningar är ett exempel på vad Arbetsmiljöverket anser ingå i arbetsutrustning med särskilda risker. Det är därför viktigt att tänka på vilka områden som bör ingå i er interna inspektion för att uppfylla vad som krävs enligt Arbetsmiljöverkets riskanalys. För att lyckas bör således extra mycket vikt läggas på planering, organisering och vilka förebyggande aktiviteter som skall genomföras för att undvika att farliga situationer uppstår. Mer om vad Arbetsmiljöverket riskanalys innebär vid undersökning av trycksatta anordningar kan ni läsa vidare om här.

Riskanalys mall

Download

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!