MENU

Performance Level och funktionssäkerhet

Performance level Performance level Performance level Performance level

I alla tekniska system finns det alltid någon form av risk. När ett system, en maskin, eller en apparat anses vara säker, menas att riskerna är tillräckligt låga för att vara acceptabla. Säkerhet betyder att de risker som finns är acceptabla när det kommer till indirekt eller direkt fysiska skador eller skador på hälsa och miljö. I standarden för icke-mekaniska säkerhetssystem, IEC 61508 definieras säkerhet på följande vis:

“Säkerhet innebär frihet från oacceptabel risk”.

När man pratar om funktionssäkerhet syftas det på den del av säkerheten som beror på om ett system eller specifik del fungerar korrekt med de insignaler som ges. Funktionssäkerhet skall inte förväxlas med elsäkerhet som behandlar skydd mot brand och elchock. I IEC 61508 definieras funktionssäkerhet:

“Funktionssäkerhet är den del av den totala säkerheten som beror på att system och/eller utrustning fungerar korrekt med de insignaler som ges”.

Ett exempel på funktionssäkerhet kan vara en varvtalsvakt på en slipmaskin som förhindrar skivan att rotera för snabbt och sprängas. Däremot är det mekaniska skyddet på slipmaskinen som skyddar mot skivan inte en aspekt av funktionssäkerhet. Inte heller är bullerdämparen i maskinen en del av funktionssäkerhet. Detta till skillnad från standarden ISO 13489 som behandlar även de mekaniska säkerhetsdelarna.

Performance level i praktiken

Performance Level är det värde som används för att definiera säkerhetsrelaterade delar av ett styrsystem för att skapa en säkerhetsfunktion under förutsägbara förhållanden. För att varje säkerhetsfunktion som ingår i ett säkerhetssystem skall vara tillförlitlig måste varje funktion utvärderas för att se vilken nivå av Performance Level (PL) som de tillhör. Detta bestäms genom att utgå från tre parametrar:

  1. Skadans allvarlighet; liten risk för personskada - stor risk för allvarlig personskada
  2. Frekvens och/eller exponeringstid för riskkällan; sällan till mindre ofta med kort exponeringstid -frekvent till konstant med lång exponeringstid
  3. Möjlighet att undvika riskkällan eller begränsa skadan; möjligt under speciella förhållanden - inte möjligt även under speciella förhållanden 

Performance Level i olika nivåer

I ISO 13849-1 finns definierat fem olika Performance levels från Performance Level A till Performance Level E där Performance Level A ger minst riskreduktion och Performance Level E ger mest riskreduktion. Se tabellen nedan.  

 

Performance LevelSannolikhet för farliga sammanbrott per timme
Performance Level A≥10-5 & <10-4〈0.001% till 0.01%〉
Performance Level B ≥3 × 10-6 & <10-5〈0.0003% till 0.001%〉
Performance Level C ≥10-6 & <3 × 10-6〈0.0001% till 0.0003%〉
Performance Level D ≥10-7 & <10-6〈0.00001% till 0.0001%〉
Performance Level E ≥10-8 & <10-7〈0.000001% till 0.00001%〉

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com