MENU

MSBFS 2018:3

MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas

MSBFS 2014:5 är en föreskrift som utfärdades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och trädde i kraft 2014-11-01 och upphävdes 2018-07-01. Ersatt av MSBFS 2018:3. Föreskriften behandlar cisterner och bestämmelser kring konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner med rörledningar eller slangledningar samt krav på korrosionsskyddssystem. I föreskriften finns också kravspecifikationer för de organisationer som är berättigade att utföra kontroll av dessa cisterner och anordningar. Cisterner och rörledningar som omfattas av naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenföroreningar omfattas inte av dessa MSB föreskrifter.

Anledningar till att MFBFS 2014:5 upphävdes

Anledningar till att föreskriften har blivit upphävd är bland annat att dessa tre punkter i föreskriften inte fungerat tillfredsställande:

  • Kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd skall bytas ut mot rörledningar med högre korrosionsbeständighet saknar övergångsbestämmelse
  • Kravet på att den anslutning som används för att fylla cistern ska vara skyddad mot att flamma kan gå ner i cisternen
  • Kravet på att avluftningsledning och gasåterföringsledning skall ha flamskydd
  • Vissa andra krav har varit otydliga vilket gett upphov till missförstånd, revidiering av MSBFS 2014:5 ger möjlighet att korrigera språket i föreskriften utan att i sak förändra dessa krav.

 

Skillnad mellan MSBFS 2014:5 och MSBFS 2018:3

Nuvarande gällande föreskrift för cistern är MSBFS 2018:3 som trädde i kraft samma datum som MSBFS 2014:5 upphävdes, dvs. 1 juli 2018. Förändringarna från den äldre föreskriften består bland annat i: En tidsbestämd övergångsperiod för övergång till korrosionsbeständiga rörledningar med övergång senast 2022-07-01. Kravet för skydd mot att flamma kan ner i cisternen genom fyllningsanslutningen tas bort. Kraven för att avluftningsledning och gasåterföringssystem skall flamskyddas under vissa omständigheter minskas.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com