MENU

MSBFS 2009:7 föreskrifter om ledningssystem för naturgas

MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas

MSBFS 2009:7 är en föreskrift som utfärdats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet som arbetar för att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSBFS 2009:7 behandlar ledningssystem som används för distribution och transport av naturgas. Föreskriften specificerar utformning, anläggande och drift av ledningar för naturgas både ovan och under jord.

MSBFS 2009:7 i praktiken

Det finns krav på att ägarna av ledningssystem för naturgas skall ha ett kvalitetsledningssystem enligt standard SS-EN ISO 9001 eller motsvarande. Kvalitetsledningssystemet ska omfatta en dokumentstyrning i samband med anläggningsarbete och kontroller. Ett ledningssystem för naturgas skall vara utformat och placerat på så vis att det kan användas, övervakas och hanteras så att det opereras på ett tryggt och säkert sätt. Ledningarna skall vara skyddade mot yttre påverkan som exempelvis brand och explosion.

Installationskontroll av ett ledningssystem ska efter avslutad installation genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollen som genomförs innefattar:

  • Verifierande granskning av konstruktionskontroll och tillverkningskontroll
  • Kontroll av korrosionsskydd
  • Funktionsprovning
  • Granskande av ledningssystemet temperaturintervall och maximalt drifttryck
  • Utfärdande av kontrollintyg

Hela föreskriften finns att ladda ned som PDF här.  

Ackrediterat Kontrollorgan

TÜV NORD är ett ackrediterat kontrollorgan. Det innebär att vi blir reviderade av statliga myndigheter så att vi hela tiden lever upp till de höga krav som ställs på oss samt att vi ständigt arbetar för att se över vår egen verksamhet för att höja kundvärdet och hålla avvikelser till ett minimum. TÜV NORD är även Notified body, eller på svenska, Anmält organ. Det betyder att vi som oberoende organisation är auktoriserade av EU för att genomföra verifieringar, kontroller och utfärda certifikat. I Sverige är det den statliga myndigheten SWEDAC som bedömer ett anmält organ och vidarebefordrar informationen till EU. Som anmält organ är vi dessutom auktoriserade att utfärda CE-märkningar vilket är en märkning som bevisar att en produkt uppfyller samtliga EU:s säkerhetskrav.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!