MENU

Certifieringsschema - Personcertifiering

Certifieringsschema - Personcertifiering

1 TÜV NORD Scandinavia AB
TÜV NORD Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till TÜV NORD Group. TÜV NORD Scandinavia AB är ett kontroll- och certifieringsorgan med ackrediteringsnummer 5749 och anmält organ nummer 2529 ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17020, 17021 och 17065 och bedriver verksamhet inom följande områden.

 • Tredjepartskontroll som Anmält organ enligt tryckkärlsdirektivet (PED) och byggproduktdirektivet (CPR, EN 1090) samt som ackrediterat kontrollorgan för tryckbärande utrustning enligt flera andra myndigheters föreskrifter (bl.a. AFS 2017:3 och MSBFS 2018:3).
 • Svetsprocedurkvalificering och personcertifiering av svetsare (under PED och nationella föreskrifter, t.ex. EN 15 614, EN 9606 m.fl.)
 • Certifiering av ledningssystem (t.ex. ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001 och ISO 3834), som certifieringsorgan.
 • Tredjepartskontroll av kärntekniska anläggningar, i rollen som ackrediterat kontrollorgan.

2 Certifieringsschema
2.1 Omfattning
Detta certifieringsschema föreskriver den verksamhet som TÜV NORD Scandinavia AB, hädanefter TÜV NORD, bedriver inom personcertifiering mot följande standarder;
- EN 13133 Lödare1
- EN ISO 13585 Lödare
- EN 1418 Svetsare, operatör och maskinställare
- EN ISO 14732 Svetsare, operatör och maskinställare
- EN ISO 9606-1 Svetsare, stål
- EN ISO 9606-2 Svetsare, aluminium
- EN ISO 9606-3 Svetsare, koppar
- EN ISO 9606-4 Svetsare, nickel
- EN ISO 9606-5 Svetsare, titan
Standarderna utgör tillsammans med detta certifieringsschema det bedömningsunderlag mot vilket certifiering utförs. I detta dokument gäller att om specifik utgåva inte anges skall senaste utgåva av standarderna användas. För uppdrag som avser 2014/68/EU (PED) gäller senast godkända harmoniserad utgåva av standarder.
Certifieringsschemat gäller personal och metoder för permanent sammanfogning och utförs inom ramarna för vår ackreditering.

2.2 Arbetsbeskrivning
Certifiering och tillhörande övervakning är en systematisk och oberoende undersökning av kundens verksamhet med syfte att avgöra om kundens personal överensstämmer med aktuell standard. Processens syfte är således att;

 • Finna överensstämmelse mellan kravdokument och personal
 • Övervakning av personal
 • Bedöma om ett certifikat skall utfärdas

Certifieringen baseras på en opartisk och objektiv bedömning av personen ifråga mot aktuella kravdokument.

2.3 Särskilda behov och uppförandekod
Om särskilda behov föreligger kommer TUV NORD om möjligt beakta dessa. Särskilda behov som beaktas är t.ex. lässvårigheter, språkförståelse, nedsatt syn, rörelsehinder mm. Om särskilda behov föreligger skall detta meddelas oss och framgå i ”Ansökan om certifiering”.
Certifieringen baseras på en opartisk och objektiv bedömning av personen ifråga mot aktuellt kravdokument.

2.4 Ansökan
Innan certifieringen startar skall ansökan om certifiering för aktuell certifiering vara ifylld.och signerad av de personer som skall certifieras.
Ansökan skall innehålla:

 • Namn.
 • Födelsedatum och födelseort (enbart födelseland kan accepteras om det finns rimliga skäl för detta).
 • Foto (frivilligt).
 • Uppgifter om särskilda behov t.ex. lässvårigheter, språkförståelse, rörelsehinder, synfel.
 • För svetsarcertifiering enligt EN ISO 9606 krävs även uppgifter om svetsprocedurspecifikation (WPS eller pWPS) mot vilken prövningen ska ske. Uppgift i fall teoretiskt prov skall ingå.
 • För Certifiering av operatörer och maskinställare enligt EN ISO 14732 krävs även uppgifter om svetsprocedur (WPS eller pWPS) som använts vid prövning, vilket styrsystem svetsmaskinen har samt vilken svetsmaskin eller robottyp som använts
 • För Certifiering av lödare och operatörer enligt EN 13585 krävs även uppgifter om hårdlödningsprocedur (pBPS eller BPS). Uppgift i fall teoretiskt prov skall ingå.

Ansökan skall signeras av den person som certifieringen avser. Genom signeringen försäkras därmed att:

 • den information som lämnats till TÜV NORD är uppdaterad och korrekt.
 • TÜV NORD får all information och tillgång till all relevant dokumentation som har påverkan på certifieringen.
 • TÜV NORD omedelbart informeras om relevanta förändringar som kan påverka certifieringen
 • använda eller hänvisa till certifieringen på ett ansvarsfullt sätt så att förtroendet för certifikatet och TÜV NORD bibehålls.
 • TÜV NORD informeras om klagomål, brister eller andra händelser som kan påverka certifieringen. Detta omfattar även händelser som indirekt påverkar certifieringen.
 • inte utnyttja eller referera till certifikatet efter det har upphört att gälla.
 • man inte deltagit i någon aktivitet (t.ex. deltagit i utbildning av TÜV NORD) som äventyrar certifieringens oberoende. sekretessbelagd information får delges SWEDAC (inom ramen för sitt uppdrag) samt andra myndigheter där lagrättsliga krav föreligger.
 • man inte sprider konfidentiellt material relaterat till certifieringen.
 • inte delta i eller medverka till bedrägliga metoder eller fusk

Ansöka om certifiering kommer därefter granskas och bedömas av oss med avseende om de sökande uppfyller ansökningskraven för aktuell certifiering.
Samma ansökan om certifiering får inte lämnas till annat ackrediterat/anmält organ. TÜV NORD skall dessutom skriftligen informeras om det utförts en jämförbar certifiering från annat ackrediterat/anmält organ samt underrättas om resultatet av denna bedömning.

2.5 Bedömning och beslut om certifiering
TÜV NORD utser övervakare som övervakar prövningen och bedömer utfört prov utifrån krav i gällande standarder. Övervakare och certifierare skall ha befogenhet enligt vårt kvalitetssystem.
Efter avslutat och godkänt prov sammanställs underlaget varefter certifieraren efter certifieringsbeslut utfärdar ett certifikat. Certifikatet ägs av certifieringsorganet.

2.6 Bestämmelser för certifierade personer
Utfärdat certifikat får endast användas och åberopas inom certifieringens giltighet. Certifierade personer är för varaktigheten av certifikatets giltighetstid skyldig att tillse att TÜV NORD har full tillgång till all relevant dokumentation och övrig information som påverkar utfärdat certifikat. Certifikatet får endast användas i sin fulla och oavkortade form med angivande av datum för utfärdande.
Certifierade personer skall:

 • Omgående informera TÜV NORD om relevanta förändringar som kan påverka certifikatets giltighet.
 • Använda och åberopa sin certifiering på ett ansvarsfullt sätt så att förtroendet för certifikatet och TÜV NORD bibehålls.
 • Inte åberopa eller använda certifikatet efter indragning eller upphävning.

Brister kan resultera i upphävande eller återkallande av certifikatet enligt kapitel 2.9
Tillstånd att använda certifikatet gäller endast den fysiska eller juridiska person som särskilt anges på certifikatet. Endast TÜV NORD har befogenhet att ändra certifikatet eller överföra det till en tredje part.

2.7 Certifikatets giltighet och förlängning
Inför varje förlängning ska TÜV NORD kontrollera att alla de förutsättningar som framgår av standarden är uppfyllda.

2.7.1 Svetsarcertifiering enligt EN ISO 9606
Certifikatet har normalt en giltighet av 2 år och kan efter prövning förlängas i 2-årsperioder. Om certifikatet utfärdats enligt EN ISO 9606-1 är certifikatet antingen förlängningsbart i 2-årsperioder eller giltigt i 3 år utan möjlighet till förlängning.
För att certifikatet skall vara giltigt skall svetsarens arbetsgivare var 6:e månad bekräfta att svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat.
Vid förlängning kontrolleras

 • Att arbetsgivaren var 6:e månad bekräftat att svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat. Det skall finnas minst 3 signaturer på intyget vid förlängningstillfället.
 • Att protokoll på volymetrisk provning (stumsvets), bryt- eller makro prov (kälsvets) utfört på två svetsar utförda under de senaste sex månaderna av giltighetstiden. För EN ISO 9606 del 2, 3, 4 och 5 räcker det med provning från en svets. Svetsproven skall ligga inom certifikatets giltighetsområde och ha liknande svårighetsgrad som ursprungsprovet.
 • Att protokoll för provning av kompletterande kälsvets (gäller endast EN ISO 9606-1) där en svets skall bryt- eller makroprovas.
 • Att dokumentation som visar att prov som lades för förlängning återger de ursprungliga provningsbetingelserna. Svårighetsgraden skall vara likvärdig, tjocklek och ytterdiameter får variera inom intygets giltighetsområde. Normalt bifogas den (p)WPS som används vid provläggningen där det framgår hur provet är svetsat. Detta gäller även det kompletterande kälsvetsprovet.

2.7.2 Certifiering av operatörer och maskinställare enligt EN ISO 14732
Certifikatet har en giltighet i antingen 3 år, som efter prövning kan förlängas i 3-årsperioder, eller en giltighet i 6 år och som inte kan förlängas. Var 6:e månad ska svetsarens arbetsgivare bekräfta att svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat.
Vid en förlängning kontrolleras:

 • Att arbetsgivaren var 6:e månad bekräftat att svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat. Det skall finnas minst 5 signaturer på intyget vid förlängningstillfället.
 • Att protokoll på volymetriskprovning (stumsvets), bryt- eller makroprov (kälsvets) utfört på två svetsar utförda under de senaste sex månaderna av giltighetstiden. Svetsproven skall ligga inom certifikatets giltighetsområde och ha liknande svårighetsgrad som ursprungsprovet. WPS eller pWPS ska finnas med om det inte framgår att det använts samma som vid föregående provläggning.

2.7.3 Certifiering av lödare och operatörer enligt EN 13585
Giltigheten för lödaren gäller i 3 år och kan förlängas i 3-årsperioder. Var 6:e månad ska lödarens arbetsgivare bekräfta att lödaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat.
Vid en förlängning kontrolleras:

 • Att arbetsgivaren var 6:e månad bekräftat att lödaren arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat. Det skall finnas minst 5 signaturer på intyget vid förlängningstillfället.
 • Registrering av provning, t.ex. dokumentation från volymetrisk oförstörande eller mekanisk provning från lödning inom det ursprungliga giltighetsområdet under den närmast föregående sexmånadersperioden.

2.8 Övertag av certifikat från annat certifieringsorgan
Vid övertag av ett certifikat från annat ackrediterat/anmält certifieringsorgan till TÜV NORD prövas ifall certifikatet direkt kan övertas alternativt om en ny certifieringsprocess behöver initieras, och då i vilket steg och till vilken omfattning denna ska företas.
För att säkerställa att gällande kravdokument och detta certifieringsschema uppfylls skall de tekniska förutsättningarna och certifikatens innehåll granskas.
Efter övertagande utfärdas ett nytt certifikat av TÜV NORD.

2.9 Upphävande och tillbakadragning av certifikat
Certifikatets anses upphävt (upphör gälla) om dess giltighet löper ut eller efter tillbakadragning.
Efter att certifikatet är upphävt skall all användning av certifikatet upphöra. Detta inkluderar allt material som hänvisar till det aktuella certifikatet och rätten att uppvisa, tillämpa och använda TÜV NORDs varumärke.
Tillbakadragning av certifikat kan ske om förutsättningarna som ligger till grund för certifikatets giltighet förändras så att dess giltighet inte längre kan anses vara uppfyllt.
Exempel på skäl för tillbakadragning kan vara:

 • Otillbörligt utnyttjande eller missbruk av certifikat eller TÜV NORDs varumärke.
 • Kunden försummar sina finansiella åtaganden mot TÜV NORD.
 • Standarder och/eller processer har ändrats i den omfattningen att certifikat inte längre kan anses vara giltigt.
 • Andra omständigheter framkommer som påverkar certifikatets giltighet (t.ex. om certifikatet utfärdats på felaktiga grunder).

2.10 Sekretess och intressekonflikter
TÜV NORD är ansvarig för att garantera sekretess, opartiskhet och oberoende av varje person som arbetar på uppdrag av TÜV NORD. Insamlade och kommunicerade uppgifter behandlas som konfidentiell information enligt TÜV NORD Quality Manual. Från kunden levererade dokument som saknar krav på arkivering kommer efter uppdragets avslutande returneras eller förstöras. situationer där kunden kräver undertecknandet av ett enskilt sekretessavtal skall detta upprättas mellan TÜV NORD och kunden, avtalet undertecknas av Administrativ Chef.
I följande fall skall sekretessprinciperna undantas vilket även framgår av signerat ansökan.

 • Swedac äger rätten att inom ramarna för sitt uppdrag granska certifieringsuppdrag med tillhörande dokumentation.
 • Lagrättsliga krav där TÜV NORD är skyldig att förse myndigheter med information om uppdrag.

2.11 Arkivering
Dokumentationen som ligger till grund för utställande av certifikat arkiveras enligt TÜV NORDs kvalitetssystem.

2.12 Klagomål och överklagan om beslut om certifiering
Klagomål mot TÜV NORDs agerande respektive överklagan av TÜV NORDs beslut hanteras enligt senaste utgåva av TÜV NORD Quality Manual.
På TÜV NORD hemsida återfinns en utförlig beskrivning av klagomålsprocessen samt information om hur klagomålet framställas.

----------------------------------------

1 Gäller endast förlängning och övertagande

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!