MENU

AFS 2008:3 - Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner

AFS 2008:3, maskindirektivet - maskiner, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kättingar AFS 2008:3, maskindirektivet - maskiner, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kättingar AFS 2008:3, maskindirektivet - maskiner, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kättingar AFS 2008:3, maskindirektivet - maskiner, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kättingar

AFS är förkortningen för den författningssamling som arbetsmiljöverket tillhandahåller för att reglera arbetsmiljö samt tillverkning för ett flertal olika branscher i Sverige. AFS 2008:3, även kallad för maskindirektivet behandlar bland annat maskiner, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kättingar, linor, vävband, utbytbar utrustning mm. AFS 2008:3 har ersatts av AFS 2011:1. 

Tillverkaren ansvarar för maskinsäkerheten

Det är tillverkarens ansvar att se till att maskinen är säker. För att göra detta behövs en riskbedömning utföras. Exempel på risker kan till exempel vara:

  • Ergonomiska risker
  • Risk för klämskador
  • Risker för konstruktionen av maskinerna
  • Risk för oväntad start, främst men inte begränsat till underhållsarbete av maskinen

För att undvika dessa risker skall tillverkaren minimera riskerna redan under konstruktion, säkerställa att skyddsåtgärder genomförs för de risker som inte helt kan undvikas samt informera användarna om vilka risker som finns vid handhavande av maskinen i fråga, vilken utbildning som krävs för att operera maskinen samt vilken skyddsutrustning som är nödvändig för att använda maskinen. Om den tillverkade maskinen har brister kan arbetsmiljöverket besluta om försäljningsförbud eller återkalla av produkten. Den 15:e Juni 2017 utökades sanktionsavgifterna i AFS 2008:3 till att gälla för bruksanvisning samt försäkran om överensstämmelse vilket skall bifogas till samtliga nya maskiner som kommer till marknaden. De nya sanktionsavgifterna gäller också märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner avsedda för personlyft. Läs hela AFS:en här.

CE-märkning - utförs av ackrediterade kontrollorgan

För att maskiner skall få säljas inom EES måste de vara CE-märkta. Denna märkning är ett krav oavsett om produkten är tillverkad inom EES eller inte. Kraven för att CE-märka en produkt är olika beroende på vilken typ av produkt det är men sammanfattat ställer en CE-märkning av maskiner krav på miljöskydd, säkerhet och hälsa. Som tillverkare krävs en teknisk dokumentation som bevisar att kraven för märkningen efterföljs. TÜV NORD är Anmält organ (Notified Body). Det betyder att vi är ett Ackrediterat kontrollorgan och kan verifiera att en produkt uppfyller kraven för CE-märkning.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com