MENU

ISO 22000

Certyfikacja ISO 22000

Sposób, w jaki zostały opisane wymagania w tej normie umożliwia zaplanowanie, wdrożenie, funkcjonowanie, utrzymanie i aktualizację systemu HACCP, najbardziej kompleksowo z dotychczas napisanych w tym zakresie standardów. Praktyka pokazała, iż wiele firm nie radziło i nie radzi sobie nadal z utrzymaniem i doskonaleniem tego systemu, ponieważ potrzebuje nie tyle bardziej szczegółowych wytycznych, dotyczących zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, czy też Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP/GHP), ale podpowiedzi, jak skutecznie wkomponować te wymagania w codzienne funkcjonowanie firmy i nimi zarządzać.

Norma ISO 22000:2018 dostarcza takich wskazówek, opisując zarządzanie dobrymi praktykami (programami PRP) oraz planem HACCP, opartymi o wymagania normy ISO 9001:2015, co potwierdza podobieństwo struktury obydwu norm. Takie ujęcie wymagań normy ISO 22000:2018 wymusza bieżącą aktualizację systemu, a także jego nieustanne sprawdzanie pod kątem adekwatności i skuteczności zastosowanych rozwiązań oraz nadaje mu dynamiczny charakter, co pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia.

W ogólnym ujęciu norma ISO 22000:2018 bazuje na następujących czterech kluczowych filarach:

  • programy wstępne tzw. PRP, tj. programy Dobrej Praktyki Produkcyjnej, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej
  • zasady systemu HACCP
  • weryfikacja systemu HACCP
  • zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

 

Wymagania ISO 22000

Norma przedstawia wymagania GMP/GHP, jako podstawę dla prawidłowego funkcjonowania zasad systemu HACCP. Aby jednak był możliwy skuteczny nadzór nad zagrożeniami występującymi w całym łańcuchu produkcyjnym i żywieniowym, konieczna jest dobrze zorganizowana weryfikacja systemu.

Chodzi tu o bliższą weryfikację w zakresie CCP programów higieniczno-sanitarnych oraz poprzez audity wewnętrzne. Weryfikacja musi być oparta o prawidłowe zasady komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami pośrednio lub bezpośrednio uczestniczącymi w wytwarzaniu żywności, tj. dostawcami, pracownikami firmy, klientami, Jednostkami Kontroli Urzędowych, itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.