MENU

IFS - International Food Standard

IFS - International Food Standard

IFS (International Food Standard) jest przeznaczony dla producentów żywności, a w szczególności marek własnych. Opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE) oraz Francuską Federację Handlu i Dystrybucji (FCD) – obecnie IFS Management GmbH. Standard akceptowany jest obecnie na całym świecie i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jest zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Wymagania standardu IFS w większości pokrywają się z wymaganiami BRC. Główne różnice polegają na sposobie końcowej oceny producenta. Standard jest dostępny bezpłatnie pod adresem: www.ifs-certification.com

TUV NORD Polska w zakresie Certyfikacji standardu IFS akredytowana jest przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 103.

     AC 103

IFS - obejmuje następujące obszary działania zakładu produkcyjnego

 • Zarządzanie Systemem Jakości
 • Odpowiedzialność Kierownictwa
 • Zarządzanie Zasobami
 • Procesy Produkcyjne
 • Pomiary, Analizy, Doskonalenie
 • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne

Audit wg standardu IFS

Audity przeprowadzane są w uzgodnionym terminie pomiędzy TÜV NORD Polska, a zleceniodawcą. Czas trwania auditu zależy od wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego.

Audit kończy się sporządzeniem raportu, w przypadku zaistnienia ewentualnych niezgodności sporządzany jest ich wykaz. Na podstawie wykazu niezgodności auditowana firma przygotowuje plan działań korygujących wraz z terminami ich wykonania. Raport oraz wykaz niezgodności wraz z planem działań korygujących trafiają do jednostki certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Certyfikat IFS jest wydawany na okres 12 miesięcy i w zależności od uzyskanego wyniku auditu na poziom podstawowy lub wyższy.

 

Zgłaszanie sytuacji kryzysowych i innych

Zgodnie z wymaganiem standardu International Featured Standards w przypadku, gdy w obrębie przedsiębiorstwa ulegną zmianie okoliczności mogące mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, przedsiębiorstwo obowiązane jest w przeciągu 3 dni roboczych do powiadomienia Jednostki Certyfikującej poprzez uruchomiony specjalny adres e-mailowy: Food Alert

Do okoliczności takich zalicza się:

 • postępowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa lub legalności produktu
 • akcję wycofania produktów z rynku
 • znaczące uszkodzenie zakładu, np. katastrofę naturalną taką jak powódź, bądź też uszkodzenie na skutek pożaru
 • zmianę własności

Korzyści z certyfikacji IFS

Standard IFS porządkuje procesy i ułatwia działalność dzięki: 

 • przejrzystemu i uproszczonemu  dostępowi do rynku
 • przejrzystości na całej długości łańcucha dostaw
 • ciągłym doskonaleniu poprzez zróżnicowany system oceny
 • zarządzaniu dostawcami za pośrednictwem bazy danych IFS
 • wielojęzycznym narzędziom wdrożenia jak przewodnikom, aplikacjom, szkoleniom, webinariom oraz e-learningowi
 • mierzalnie usprawnia procesy, a tym samym eliminuje lub zmniejsza ich koszty

Zapraszamy serdecznie do kontaktu