MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. ZKP BETON TOWAROWY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznaje beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+ (Załącznik nr 1 poz. 26 ww. Rozporządzenia).

Aby beton towarowy został dopuszczony do obrotu na terenie Polski, zarówno sam wyrób jak i jego komponenty muszą zostać m.in. poddane wstępnym badaniom typu i oznakowane krajowym znakiem budowlanym B. Może to nastąpić po sporządzeniu przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz wdrożeniu i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji prowadzonym przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest krajowa specyfikacja techniczna – norma PN-EN 206+A1:2016-12.

Podstawą prawną postępowania dla niniejszego procesu są:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Poniżej kilka korzyści:

 •  Spełnienie warunku dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu w Polsce i innych krajach UE – TERMIN USTAWOWY DO 30.06.2019 
 • Uprawnia wytwórcę do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowanie krajowym znakiem budowlanym B 
 • Redukcja kosztów jakości związanych z „niewłaściwym wyrobem” 
 • Przeciwdziałanie możliwym niezgodnościom 
 • Zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku 
 • Zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej przez PCA, Nr 103.

Jesteśmy po to, aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

 

 

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl