MENU

ZKP Beton towarowy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznaje beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+ (Załącznik nr 1 poz. 26 ww. Rozporządzenia).

Aby beton towarowy został dopuszczony do obrotu na terenie Polski, zarówno sam wyrób jak i jego komponenty muszą zostać m.in. poddane wstępnym badaniom typu i oznakowane krajowym znakiem budowlanym B. Może to nastąpić po sporządzeniu przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz wdrożeniu i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji prowadzonym przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest krajowa specyfikacja techniczna – norma PN-EN 206+A1:2016-12 z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

Podstawą prawną postępowania dla niniejszego procesu są:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
  • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Dlaczego TÜV NORD:

  • Spełnienie warunku dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu w Polsce i innych krajach UE
  • Uprawnienie wytwórcy do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania krajowym znakiem budowlanym B 
  • Redukcja kosztów jakości związanych z „niewłaściwym wyrobem” 
  • Przeciwdziałanie możliwym niezgodnościom
  • Zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku 
  • Zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych - TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej przez PCA, Nr 103

 

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl