MENU

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 1 stycznia 2009 r. wymagane prawnie jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane potocznie certyfikatem energetycznym. Jest to dokument, który ułatwia określenie zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego.

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Należy pamiętać iż w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych (np. wymiana okien, wykonanie termoizolacji), w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosownych aktów wykonawczych.

Inwestorzy prywatni, którzy budują dom na własny użytek są zwolnieni z obowiązku zlecenia sporządzenia świadectwa energetycznego. Świadectwo nie jest wymagane również dla budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej 
  • przemysłowych lub gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego 
  • gospodarstw rolnych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok) 
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku 
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl