MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. Świadectwa charakteryski energetycznej

Od 1 stycznia 2009 r. dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, obowiązkowe będą świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo jest ważne 10 lat. Należy pamiętać iż w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Świadectwo nie jest wymagane dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o skontaktowanie się z nami.

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl