MENU

Norma EN 1090

CERTYFIKACJA EN 1090

Prowadzimy certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Jest to wymaganie prawne wynikające z Rozporządzenia 305/2011 i dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających konstrukcje stalowe i aluminiowe. Wytwórcy są zobligowani do certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą EN 1090-1.

Zgodnie z normą PN-EN 1090-1+A1:2012 wszyscy producenci konstrukcji nośnych przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, zobowiązani są, do oznakowania ich znakiem CE. Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu. Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

NOTYFIKACJA

TÜV NORD Polska posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do realizacji czynności wynikających z Rozporządzenia 305/2011 w powiązaniu z normą PN-EN 1090-1+A1:2012.

Zapraszamy do współpracy!