MENU

Bezpieczeństwo procesowe

Projektowanie i wdrażanie technologicznych instalacji przemysłowych powinno uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczną eksploatację. Dotyczy to w szczególności procesów przemysłowych, które ze względu na przebieg reakcji chemicznych lub zmiany stanu fizycznego substancji stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Bezpieczeństwo procesowe to określone ramy zarządzania integralnością systemów operacyjnych i procesów obsługujących substancje niebezpieczne poprzez stosowanie dobrych zasad projektowania, inżynierii i praktyk operacyjnych. Zajmuje się zapobieganiem i kontrolą incydentów, które mogą uwolnić niebezpieczne materiały lub energię. Takie incydenty mogą powodować efekty toksyczne, pożar lub wybuch i mogą ostatecznie doprowadzić do poważnych obrażeń, szkód materialnych, utraty produkcji i wpływu na środowisko.

Bezpieczeństwo procesowe, które jest integralną częścią ogólnego bezpieczeństwa firmy, w szczególności dotyczy instalacji procesowych zawierających i przetwarzających substancje chemiczne. Zapewnienie bezpiecznej pracy instalacji procesowej polega na odpowiednim doborze systemów zabezpieczających. Dobór zabezpieczeń należy rozpocząć od identyfikacji wszystkich zagrożeń, jakie występują na instalacji. Przeciwdziałanie awariom jest wymogiem prawnym nakładanym na kierujących przedsiębiorstwem zwiększonego lub dużego ryzyka (Dyrektywa SEVESO).

Nasi eksperci przeprowadzają analizy dotyczące różnych elementów obszarów bezpieczeństwa procesowego, istniejących i działających systemów bezpieczeństwa procesowego w firmach z np. branży spożywczej, chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gazowniczej czy energetycznej

Nasze analizy są wykonywane zgodnie ze standardami lub wymaganiami: OSHA, CCPS, API.

Dane kontaktowe jak w każdej zakładce – do R. Rurański