MENU

Doradztwo

Rozwijane od lat procesy prowadzenia projektów są zbiorem skutecznych praktyk pozwalających na efektywną realizację przedsięwzięć. Stworzone standardy i metodyki pracy dają wytyczne do prowadzenia projektów o określonych wymaganiach, a nawet w określonych branżach. Skuteczne wdrożenie zarządzania projektami w organizacji polega w pierwszej fazie na dopasowaniu zbioru procesów oraz narzędzi do specyfiki organizacji oraz typów realizowanych projektów. Kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania projektami zawiera także elementy zarządzania portfelem projektowym.

Procesy związane z zarządzaniem portfelem pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów, łatwiejszą analizę potencjalnych projektów oraz usprawnienie zasad autoryzacji projektów.

Kluczową zaletą implementacji kompleksowego systemu jest pełna kontrola nad projektami w organizacji. Pozwala ona na bieżące monitorowanie stanu projektów, łatwiejsze planowanie przyszłych inwestycji oraz optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Należy jednak podkreślić, że wdrożenie systemu to skomplikowany proces wymagający dogłębnej analizy środowiska organizacji, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Mając to na uwadze wykorzystujemy w tym zakresie wiedzę i doświadczenia naszych konsultantów zdobyte podczas realizacji projektów w Polsce oraz za granicą. Nasi konsultanci to aktywni współpracownicy organizacji PMI® posiadający certyfikaty PMP® (Project Management Professional).

Korzyści dla organizacji z wdrożenia systemu zarządzania projektami:

 • standaryzacja metod pracy i unowocześnienie procesów zarządczych
 • korelacja działań ze strategią przedsiębiorstwa
 • osiąganie celów organizacji przy maksymalnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów
 • skuteczne zwiększenie efektywności realizacji projektów poprzez poprawę procesów zarządzania projektami
 • zwiększenie kontroli nad kluczowymi etapami realizowanych projektów
 • wdrożenie metod priorytetyzacji projektów
 • zwiększenie świadomości o skutecznych metodach realizacji projektów w organizacji
 • zapewnienie pełnej wiedzy dotyczącej aktualnego stanu wszystkich realizowanych projektów
 • poprawa efektywności obiegu informacji pomiędzy projektami oraz kluczowymi interesariuszami

Poniżej prezentujemy komponenty, które mogą wchodzić w skład usługi doradczej. Jest jednak możliwość, by wystąpiły jako autonomiczne elementy w zależności od Państwa potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt jest inny, a poniższe wyszczególnienie obszarów ma na celu uwypuklenie głównych aspektów doradczych.

Audyt Procesów Zarządzania Projektami

Stanowi diagnozę obecnych praktyk, procesów oraz narzędzi wykorzystywanych w realizacji projektów w organizacji. Audyt jest przeprowadzany przy użyciu nowoczesnej metody audytu procesów zarządzania projektami opracowanej przez Project Management Institute® - OPM3®.

Wynikiem audytu jest ocena aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania projektami oraz rekomendacje umożliwiające podjęcie inicjatyw poprawiających efektywność prowadzonych procesów. Rekomendacje w szczególności dotyczą takich aspektów jak:

 • poprawa lub stworzenie środowiska wspierającego zarządzanie projektami w organizacji
 • koncepcja i wdrożenie systemu zarządzania projektami
 • zasady i procedury uruchamiania, wdrożenia i podsumowywania projektów p
 • rzebieg i zakres szkoleń kadry pracowniczej
 • narzędzia informatyczne poprawiające efektywność zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów
 • strategiczna pozycja zarządzania projektami w organizacji

Zakończeniem audytu jest spotkanie z interesariuszami mające na celu zaprezentowanie wyników badania wraz z rekomendacjami działań w tym obszarze.

Harmonogram projektu wdrożenia

Po podjęciu decyzji dotyczącej wdrożenia systemu zarządzania projektami przechodzimy do fazy w której następuje opracowanie szczegółowego planu wdrożenia uwzgledniającego priorytety działań, harmonogram prac oraz szacunkowy budżet. Bardzo istotna na tym etapie jest partycypacja interesariuszy i osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy projektowe. Tutaj zostaje również podjęta decyzja o komponencie szkoleniowym i jego grupie docelowej. w zależności od potrzeb przeprowadzamy również badanie potrzeb szkoleniowych.

Metodyka projektowa

Tworzenie metodyki projektowej rozumiane jako model systemu zarządzania projektami w organizacji może obejmować:

 • środowisko wspierające zarządzanie projektami w organizacji
 • etapy oraz fazy zarządcze dla poszczególnych projektów
 • opis ról i odpowiedzialności głównych interesariuszy
 • zasady i procedury uruchamiania, wdrożenia i podsumowywania projektów – procesy zarządzania projektami
 • organizację prac projektowych
 • kamienie milowe oraz punkty kontrolne
 • listy szablonów istotnych dokumentów projektowych
 • elementy raportowania zarządczego
 • zarządzanie programem, portfelem projektów
 • narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • procesy ciągłego doskonalenia organizacji projektowej
 • budowę PMO – Project Management Office (Biura Zarządzania Projektami)

Doradztwo projektowe i coaching kierowników projektów czy zespołów projektowych jest możliwy na każdym etapie działania, do czego serdecznie zachęcamy. Doświadczenia praktyczne pracowników są najcenniejszym zasobem.

Celem naszych działań jest maksymalne zwiększenie efektywności realizacji projektów w Państwa organizacji, a co za tym idzie poprawa funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku.