MENU

Projekty

Szanowni Państwo,

TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. realizuje jako partner projekt, pt. "WSPÓŁPRACA DROGĄ DO INNOWACJI". Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu Państwa w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo 3 podmiotów:

  1. Lider – COMBIDATA Poland sp. z o.o. – biuro w Katowicach, ul. Francuska 35-37
  2. Partner – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice
  3. Partner – TUV NORD Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, Katowice

O Projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 realizowany do 31 stycznia 2015 r.

Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorstwami województwa śląskiego służące rozwojowi gospodarczemu województwa w kierunku zgodnym z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji.

Założenia Projektu

Zgodnie z założeniami projekt przewiduje 3 podstawowe rodzaje wsparcie:

  • płatne staże dla 20 naukowców w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii;
  • płatne staże dla 20 przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego;
  • stypendia dla 15 naukowców.

Zakłada się, iż projekt będzie pomocny dla nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a gospodarką w ramach 4 sfer:

  • Komputerowych Systemów Biomedycznych - współpraca w informatyce stosowanej, opiece zdrowotnej z pracownikami służby zdrowia. Obszary: analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych, komputerowe systemy szpitalne, techniki komputerowe w biotechnologii, tworzenie i zarządzanie oprogramowanie telemedyczne dla usług telemedycznych (innowacyjność na poziomie kraju),
  • Modelowania i Grafiki Komputerowej – współpraca w projektowaniu, przetwarzaniu obrazów cyfrowych,
  • Geochemii, Mineraologii, Petrografii - współpraca w zakresie technologii usuwania i utylizacji azbestu
  • Fizykochemii Faz Skondensowanych - współpraca przy wykorzystania układu do pomiaru prędkości ultradźwięków w cieczach pod wysokim ciśnieniem do 100MPa.

Zastosowanie w: przemyśle paliwowym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych

W ramach projektu pomocną jest Platforma Transferu Technologii (PTT) –jest to narzędzie komunikacji między Uniwersytetem Śląskim a biznesem w celu wymiany doświadczeń i stworzenia możliwości transferowania dorobku naukowego do przemysłu województwa śląskiego.

Działaniami projektowymi są m.in.:

Staże dla 20 naukowców w firmach województwa, które mają możliwość zastosowania badanej technologii. Czas trwania staży to okres 3 miesięcy, przy wynagrodzeniu 2000 zł brutto/miesiąc.

Obowiązkowe wsparcie towarzyszące to szkolenia praktyczne w przedsiębiorstwach (24 godziny) oraz realizacja szkoleń elektronicznych na platformie internetowej.

Staże dla 20 przedsiębiorców na Uniwersytecie, w instytutach tworzących technologie dla biznesu. Czas trwania stażu to okres 3 miesięcy , przy wynagrodzeniu 2000 zł brutto/miesiąc.

Obowiązkowe wsparcie towarzyszące to szkolenia praktyczne w przedsiębiorstwach (24 godziny) oraz realizacja szkoleń elektronicznych na platformie internetowej a także indywidualne doradztwo w wymiarze 10 godzin.

Stypendia dla naukowców, trwające przez okres 12 miesięcy, wynagradzane w wysokości 2000 zł brutto/miesiąc. Obowiązkowym wsparciem towarzyszącym są szkolenia (60 godz.)- zakończone egzaminem, z możliwością uzyskania certyfikatu osobowego: specjalista zarządzania innowacjami lub menedżer innowacji. Dodatkowo stypendyści skorzystają ze szkoleń elektronicznych na platformie internetowej oraz z indywidualnego doradztwa w wymiarze 10 godzin.

Odpłatność

Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Bezpłatnie otrzymują wsparcie w postaci wynagrodzeń za udział w stażu, stypendiów, szkoleń, podręczników, materiałów pomocniczych do nauki, cateringu podczas zajęć.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu, http://ptt.katowice.pl

Dane partnerów:

LIDER PROJEKTU
COMBIDATA POLAND sp. z o.o.
Ul. Francuska 35-37, Katowice
+48 32 609 04 00
Wyślij e-mail
www.combidata.pl

SZKOLENIA I DORADZTWO
TÜV NORD Polska sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29, Katowice
+48 665 910 103
Wyślij e-mail 
www.tuv-nord.pl

REKRUTACJA, WYPŁATA STYPENDIÓW I STAŻE
CITTRFUŚ
Ul. Bankowa 12, Katowice
+48 32 359 21 75
Wyślij e-mail
www.us.edu.pl/cittrfus