MENU

Doradztwo Unijine

1. Analiza możliwości pozyskania finansowania

Zachęcamy Państwa, aby nie czekać z korzystaniem z usług doradczych do czasu ogłoszenia konkursu. Zgłoszenie się w ostatnim momencie, narzuca bardzo szybkie tempo prac nad dokumentacją projektową oraz znacząco utrudnia, a nawet może uniemożliwić skompletowanie wniosku. Stąd warto już w momencie powstania w przedsiębiorstwie koncepcji działań inwestycyjnych, skorzystać z naszych usług w zakresie analizy możliwości pozyskania źródeł ich finansowania.

Proponowany zakres usługi obejmuje:

 • pomoc w zakresie przygotowania podmiotu do procesu aplikowania o wsparcie: 
  • weryfikacja pomysłów inwestycyjnych pod kątem wymogów formalnych aplikowania
  • wskazanie możliwości dofinansowania wraz z podaniem harmonogramu konkursów
  • określenie zakresu dokumentacji niezbędnej do skompletowania na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne
  • określenie szans aplikacyjnych dla każdego projektu, wraz ze wskazaniem sposobu maksymalizacji punktacji przyznawanej w trakcie oceny merytorycznej wniosków
  • opracowanie strategii aplikacyjnej dla projektu
 • tworzenie wstępnej matrycy logicznej dla projektów przewidzianych do dofinansowania
 • monitoring postępu prac przygotowawczych dla projektów wraz z raportowaniem
 • przeprowadzenie konsultacji merytorycznych

2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Na kompletną dokumentację aplikacyjną składa się wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w zakresie ubiegania się o wsparcie unijne może doprowadzić do sytuacji, że mimo poniesionych dużych nakładów pracy, wniosek zostaje odrzucony z przyczyn formalnych przez zwykłe niedopatrzenie w zakresie wymogów stawianych wobec dokumentacji aplikacyjnej.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego przebiega w oparciu o obowiązujące wymogi konkursowe. Ostateczna treść dokumentu stanowi wynik wieloaspektowej analizy przedsięwzięcia przedstawionej w niezbędnym załączniku do wniosku, jakim jest biznesplan/ studium wykonalności (w zależności od konkursu). w przypadku przyznania dotacji wniosek stanowi załącznik do umowy o dofinansowania, stanowiąc podstawę do rozliczenia podmiotu z wypełnienia przedstawionych w dokumencie zamierzeń inwestycyjnych i ich efektów.

Nasza usługa obejmuje również kompleksowy nadzór nad kompletowaniem wszystkich wymaganych załączników – zgodnie z wymogami procedury konkursowej. Klient na początku naszej współpracy jest informowany o wymaganych załącznikach innych niż wniosek i biznesplan/studium wykonalności, ze wskazaniem tych, w których przygotowanie możemy aktywnie się włączyć (typu zabezpieczenie wkładu własnego, pozyskanie zaświadczeń o wpływie projektu na środowisko) oraz te, które wnioskodawca musi sam zgromadzić (np. pozwolenie na budowę – jeśli dotyczy).

3. Monitoring realizacji i rozliczenie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych wskazuje precyzyjnie obowiązki beneficjenta w zakresie rozliczania. Nie wywiązywanie się z nich, bądź nieprawidłowe ich wypełnianie może mieć negatywne skutki dla podmiotu, przede wszystkim w zakresie terminów wypłacanej dotacji. w skrajnym przypadku dotacja może być wstrzymana, bądź udzielona w niższej niż zakładano wysokości. Warunkiem przekazania beneficjentowi środków dofinansowania w ramach danej transzy jest złożenie poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z załącznikami, co umożliwia utrzymanie kluczowej dla przedsiębiorstwa płynności finansowej w projekcie. Rozliczanie projektu dotyczy całego okresu jego realizacji, a obowiązki w zakresie sprawozdawczości wykraczają poza ten czas o kolejne 3 lata.

W ramach usługi oferujemy:

 • terminowe i poprawne opracowywanie wniosków o płatność w oparciu o przedstawioną dokumentację projektową
 • nadzór nad właściwym i terminowym gromadzeniem przez Klienta dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność
 • pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych w ramach realizowanego projektu

Monitoring realizacji projektu wykracza poza obowiązki beneficjenta w zakresie rozliczania, stanowiąc element jego zarządzania. Usługa zakłada gromadzenie i przetwarzanie informacji o postępach finansowo – rzeczowych w projekcie wraz z odpowiednim raportowaniem. Jej celem jest wczesne wykrywanie oraz proponowanie sposobów eliminacji zidentyfikowanych uchybień. Podstawowe obszary objęte monitoringiem to:

 • budżet projektu, w tym kwalifikowalność wydatków
 • harmonogram działań
 • zaplanowane rezultaty przedsięwzięcia

Pozyskane w ramach monitoringu informacje pozwalają na ocenę postępów działań, weryfikują ich tempo i kierunek. Dzięki temu Klient dostaje sygnał, jakie są ewentualne zagrożenia oraz ma możliwość na podjęcie działań naprawczych.

4. Audyt zewnętrzny projektu

Ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu. Jako usługa doradcza dostarcza odpowiedzi i wskazówek dla beneficjentów realizujących dany projekt w kontekście jego realizacji. Audyt wskazuje obszary problemowe i stanowi komunikację z instytucjami pośredniczącymi i wdrażającymi. Stanowi możliwość usunięcia błędów systemowych i ewentualnych ryzyk związanych z wystąpieniem ich w innych etapach realizacji projektu.

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową sprawdza się w szczególności:

 • dokumentację projektu wraz z realizacją zakresu rzeczowego
 • dokumentację pozwalającą zweryfikować ścieżkę wydatków od ich poniesienia do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność
 • faktyczne poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach przedsięwzięcia
 • kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta
 • wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność beneficjenta
 • monitoring projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań projektu
 • obszar informacji i promocji projektu