MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Doradcze
 3. Fundusze unijne

Fundusze unijne na lata 2014-20   TUV NORD Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności poprzez realizację projektów dla przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, osób prywatnych i innych podmiotów.   

Oferujemy Państwu:

 • doradztwo unijne i krajowe na rozwój działalności
 • doradztwo z efektywności energetycznej i projektów OZE
 • doradztwo na rozwój innowacji i badań
 • doradztwo w zakresie wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w ramach Programów na lata 2014-20 w zakresie, m.in:

 • Innowacji i prac badawczo - rozwojowych,- Inwestycji w nowe technologie,
 • Efektywności energetycznej,
 • Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, energetyka wiatrowa, kolektory słoneczne, biomasa, energetyka wodna, geotermia, rozwiązania hybrydowe, itp.),
 • Ochrony środowiska, gospodarki odpadami,
 • Zdrowia,
 • Oświaty,
 • Kultury,
 • Informatyzacji i cyfryzacji,
 • Rozwoju obszarów wiejskich,
 • Transportu.

Pracujemy na Państwa sukces oferując:

 • poznanie Państwa potrzeb,
 • identyfikację perspektywicznych kierunków rozwoju firmy,
 • identyfikację możliwości doskonalenia procesów produkcyjnych i możliwych do implementacji najnowszych rozwiązań technicznych,
 • wybór właściwej strategii projektu i dostosowanie odpowiednich  programów, 
 • uszczegółowienie pomysłów oraz wybór optymalnych rozwiązań dopasowanych do celów i możliwości przedsiębiorstwa/organizacji,
 • rekomendację odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia,
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz technicznej,
 • koordynację oceny projektu i negocjacje z Instytucją Ogłaszającą Konkurs,
 • realizację i fachowe rozliczenie projektu.

Dlaczego my?

Procedura ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych, jak również późniejsza realizacja projektu unijnego i jego poprawne rozliczenie obwarowane są licznymi wymogami. Bez odpowiedniej wiedzy - gdzie aplikować,  co wpisać we wniosek,  jak przygotować dokumentację do konkursu a następnie jak prowadzić projekt i na co zwracać uwagę przy jego rozliczaniu - uzyskanie dotacji jest mało prawdopodobne.

Oferujemy Państwu wsparcie w dążeniu do wspólnego sukcesu, jakim jest uzyskanie przez Państwa dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie jest możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów TÜV NORD, którzy z sukcesem pozyskiwali dotacje już w ramach pierwszych programów pomocowych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, doskonałą jakość usług, dogodne terminy i korzystne ceny kalkulowane indywidualnie dla każdego zlecenia.

Służymy Państwu pomocą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków unijnych na Projekty. Doświadczenie naszej firmy zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania oraz zapewnia sprawne rozliczenie projektu.

Z pewnością możemy zapewnić o rzetelności i profesjonalizmie wykonania oferty doradczej firmy TÜV NORD Polska i polecić nasze usługi podmiotom ubiegającym się o dotacje w ramach programowania 20014 – 2020.

Aktualne nabory wniosków z POIR:

Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych rozpoczęły się. 

Obecnie najważniejszy dla przedsiębiorstw jest Inteligentny Rozwój. Pierwsze nabory zostały ogłoszone:
-2 kwietnia-  Poddziałanie 1.1.1 organizowane przez NCBiR,

Pierwszy konkurs ogłoszony w 2015, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
– przeznaczony dla firm z sektora MSP.

Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

Pula naboru, to 1,6 mld zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium RP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • projekty obejmujące prace rozwojowe (projekty bez prac rozwojowych są wykluczone z możliwości dofinansowania),
 • projekty wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze, technologie inżynierii medycznej),  biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna, ( żywność wysokiej jakości) zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka,  innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Krajowe Inteligentne Specjalizacje można znaleźć tutaj
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu: wprowadzenie do własnej działalności, udzielenie licencji, sprzedaż praw do wyników.

Koszty kwalifikowalne:

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów.

Koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

  Czytaj więcej o konkursie z poddziałania

 • 7 kwietnia - Poddziałanie 1.1.2 organizowane również przez NCBiR

Drugi konkurs w 2015, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorców. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”.

Pula naboru to  0,5 mld zł (z których 400 mln zł dla MSP, 100 mln zł dla innych podmiotów. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu -wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Kwota dofinansowania: 

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln zł dla MSP i 20 mln zł dla pozostałych podmiotów,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 15 mln EUR,

Wielkość dofinansowania:
mikro 45%,
małe 45%,
- średnie 35%,  

Uwaga:
Szerokie rozpowszechnienie wyników projektu przez przedsiębiorstwo  spowoduje, że wysokość dotacji może wzrosnąć do 60% dla mikro i małych, do 50% dla średnich i do 40% dla innych.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP, oraz dla przedsiębiorstw innych niż mikro, małe i średnie,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • projekty obejmujące wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej,
 • projekty wpisujące się w dokument „Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), zrównoważona energetyka (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, energooszczędne budownictwo), nanotechnologia, robotyka i automatyka, nanotechnologia, gospodarka odpadami.
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (wprowadzenie do własnej działalności,  udzielenie licencji,  sprzedaż praw do wyników).

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty wynagrodzeń,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów.

Koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kiedy składać wnioski?

7.05 – 22.06.2015 
Więcej o działaniu 1.1.2 POIR znajdziecie Państwo tutaj

Jarosław Piotrowski

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Usług Doradczych
tel. kom. +48 609 999 270

+48 32 786 46 77

doradztwo@tuv-nord.pl