MENU

SA 8000

SA 8000 jest międzynarodowym standardem certyfikacyjnym, który wspomaga organizacje w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych praktyk w miejscu pracy. Bazuje na obecnie obowiązujących dokumentach prawnych, m.in.: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka, Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz nawiązuje do norm: ISO 9001 (jakość) oraz 14001 (środowisko).

SA 8000 ma charakter uniwersalny, może być zatem wdrożona w każdej organizacji bez względu na jej lokalizację. Norma nie dotyczy tylko osób zatrudnionych w danej organizacji, ale również pracowników dostawców, podwykonawców i poddostawców oraz osób wykonujących pracę zdalną na rzecz przedsiębiorstwa. Wyzwaniem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju jest to, że wymaga on innowacyjnego podejścia do podejmowanych przez organizacje działań.

Standard certyfikowania obejmuje 9 obszarów:

 1. Praca dzieci
 2. Praca przymusowa
 3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 4. Wolność zrzeszania się
 5. Dyskryminacja
 6. Kary dyscyplinarne
 7. Godziny pracy
 8. Wynagrodzenie 

  Po spełnieniu ośmiu powyższych obszarów organizacja może przejść do punktu ostatniego:
 9. Systemy zarządzania

Norma poprzez stworzenie mierzalnych wskaźników jest weryfikowalna, a poprzez wdrożenie wymagań staje się gwarantem społecznej odpowiedzialności w biznesie. Certyfikat SA 8000 jest potwierdzeniem zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności biznesowej, której znaczenie rośnie w coraz większym zakresie. Organizacje, które są w stanie udowodnić swoje etyczne i odpowiedzialne zachowania budują zaufanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że organizacja w swojej działalności uwzględnia nie tylko warunki pracy osób zatrudnionych i współpracujących, ale również jej społeczne oddziaływanie. Organizacja kształtuje dzięki temu swój pozytywny wizerunek jako pracodawca i jak partner biznesowy. Jest to bardzo cenne w przypadku ubiegania się o międzynarodowe kontrakty i budowania wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Korzyści z certyfikacji:

 • poprawa wizerunku organizacji i wyróżnienie się wśród firm konkurencyjnych
 • optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw
 • obniżenie ryzyka zaniedbań
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji
 • umacnianie lojalności pracowników, interesariuszy i klientów

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.