MENU

ISO 26000

Norma ISO 26 000 jest pierwszym międzynarodowym standardem opublikowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Standaryzacji. Poruszony w niej zakres tematyczny staje się współcześnie wymaganiem społeczeństw całego świata, a nie tylko kwestią wyboru organizacji. Tworzy ramy dla społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest przewodnikiem po ideach odpowiedzialnego biznesu, który wskazuje kierunki rozwoju w danych obszarach organizacji, prezentując również dobre praktyki działania. Może być z powodzeniem wdrożona w każdej organizacji bez względu na branże i zasięg działania. Globalne stosowanie powinno jednak uwzględniać różnorodność kulturową, ekonomiczną i polityczną otoczenia organizacji. Nie jest to norma systemu zarządzania, a tym samym nie jest przeznaczona do certyfikacji. Zawiera jednak elementy, które mogą być wdrożone do systemów już istniejących. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie organizacjom prowadzenia działań odpowiedzialnych społecznie poprzez systematyzację wiedzy z tego obszaru, nakreślenie ram i zdefiniowanie wartości promujących zrównoważony rozwój. Norma zachęca organizacje do wyjścia poza nałożone prawem zobowiązania wpisujące się w odpowiedzialność przedsiębiorstw. Przejrzystość działania to dobra praktyka sprzyjająca kształtowaniu zaangażowania wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Norma promuje powszechne zrozumienie odpowiedzialności społecznej i uzupełnia – a nie zastępuje – inne narzędzia i inicjatywy na tym polu.

ISO 26000 dostarcza wytycznych dotyczących:

 • idei, terminologii i definicji dotyczących odpowiedzialności społecznej
 • źródeł, cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej
 • zasad i procedur dotyczących odpowiedzialności społecznej
 • kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej
 • tworzenia, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samej
 • organizacji oraz – poprzez stosowane przez nią zasady i praktyki – w sferze jej wpływów
 • pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją
 • przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną

Przed przystąpieniem do analizy kluczowych zagadnień społecznej odpowiedzialności jest zalecane, by organi¬zacja rozważyła dwie podstawowe praktyki: rozpoznanie swojej społecznej odpowiedzialności w obrębie swojej sfery funkcjonowania oraz identyfikowanie i angażowanie własnych interesariuszy.

Po tym etapie refleksji i zrozumienia zasad powinno nastąpić uwzględnienie społecznej odpowiedzialności w działaniach i decyzjach, wykorzystując wytyczne zawarte w ISO 26000.

Działania te powinny objąć:

 • integrowanie społecznej odpowiedzialności z polityką organizacji, kulturą, strategią oraz samą działalnością organizacji
 • budowanie kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności
 • prowadzenie komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności
 • regularne dokonywanie przeglądu działań i praktyk oraz ich raportowanie związanych ze społeczną odpowiedzialnością

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.