MENU

Global Reporting Initiative (GRI)

Pokaż swój wkład w zrównoważony rozwój!

Bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia działań wspierających zrównoważony rozwój ma raportowanie działań organizacji. Transparentność w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych nabiera coraz większego znaczenia dla budowania relacji organizacji, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. Spójność języka i wskaźników budujących skalę porównawczą oraz wiarygodność, w skali światowej została osiągnięta poprzez stworzenie Ramowych Zasad Raportowania przez Global Reporting Initiative. To najbardziej rozpowszechniony standard sprawozdawczości i mierzenia wpływu przedsiębiorstw na otoczenie.

Wytyczne określają mierniki, co ułatwia porównanie między organizacjami oraz ewaluację działań tej samej organizacji na przestrzeni lat. Pozwala również w sposób przejrzysty uporządkować poszczególne obszary działalności biznesowej. Wytyczne określają w sposób szczegółowy zawartość raportu, zapewniając tym samym jego najwyższą jakość.

Do raportowania opartego na Wytycznych GRI zachęcane są wszystkie organizacje, które chcą wykazać wiarygodność swojego zaangażowania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Raporty prezentują wyniki działań i osiągnięcia z danego okresu czasu, poruszają zobowiązania organizacji oraz strategię i podejście do zarządzania. Mogą być użyteczne dla organizacji z uwagi na:

  • prezentację działań organizacji
  • porównanie z innymi organizacjami
  • wewnętrzną ewaluację zamierzeń działań i ich oceny

Celem raportowania jest kształtowanie procesu tworzenia strategii i jej wdrożenia w organizacji. Ułatwia również ocenę podejmowanych przez organizację działań. Może również służyć jako narzędzie służące angażowaniu interesariuszy. Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w raporcie GRI dotyczą, m.in.:
  • strategii i profilu działalności organizacji
  • struktury i systemu zarządzania

Wskaźniki GRI obejmują natomiast następujące obszary:

  • ekonomiczny
  • środowiskowy
  • praktyki zatrudnienia: godna praca oraz respektowanie praw człowieka
  • odpowiedzialności społecznej
  • odpowiedzialności za produkt

Podstawą sprawozdawczości według GRI jest stosowanie się do wytycznych oraz rzetelność w udzielaniu informacji. Każda organizacja korzystająca z Wytycznych jest również proszona o zawiadomienie GRI o tym fakcie z chwilą publikacji raportu. Cele raportowania stanowią odpowiedź na rosnącą potrzebę zaangażowania się w zrównoważony rozwój oraz dbałość o przejrzystość funkcjonowania organizacji.

Oferujemy Państwu naszą pomoc.