MENU

Global Compact (GC)

Bądź częścią międzynarodowego forum

Global Compact jest programem, który został stworzony z inicjatywy ONZ. Jako inicjatywa o charakterze międzynarodowym, również poprzez współpracujące agendy ONZ posiada dostęp do globalnych, regionalnych i krajowych podmiotów oraz ekspertyz, jak również środków pomocy dla realizacji celów i wizji tej organizacji. Jest to tym samym cenne wsparcie dla realizacji określonych celów organizacji.

Stanowi niejako forum dialogu i wymiany doświadczeń dobrowolnie uczestniczących w nim podmiotów. Jego działalność opiera się o zbiór wartości mających na celu promowanie społecznej odpowiedzialności.

Przyłączenie się do programu oznacza respektowanie przez organizację podstawowych zasad:

  • praw człowieka
  • poszanowania standardów pracy
  • ochrony środowiska naturalnego
  • przeciwdziałania korupcji

GC skupia się na promocji dobrych praktyk w działalności podmiotów, dostarczając tym samym szerokich możliwości związanych z podejmowaniem inicjatyw w zakresie kształtowania zrównoważonego rozwoju w sprzyjającym środowisku.

Uczestnictwo w programie nie jest sformalizowane, gdyż jest dobrowolne. Program formułuje jednak swoje oczekiwania w stosunku do jego uczestników przede wszystkim w zakresie promocji idei GC, które mogą być realizowane na bardzo wiele sposobów. W tym zakresie jego uczestnicy zobowiązani są przynajmniej raz w roku do raportowania postępów we wdrażaniu zasad programu. Raport COP jest często najbardziej widocznym elementem zaangażowania jego uczestników. Publikacja COP następuje na stronie internetowej Global Compact. W dużym zakresie promowana jest również współpraca i zaangażowanie w realizację projektów skupiających interesariuszy, które mogą wpłynąć na kształtowanie społecznej odpowiedzialności.

Cele raportowania GC to:

  • budowanie repozytorium dobrych praktyk korporacyjnych
  • prezentacja postępów działań
  • poprawa wydajności
  • zabezpieczenie integralności programu i realizacji wspólnych celów

Jesteśmy po to aby pomóc Państwu w opracowaniu programu Global Compact.